• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

FE POWER poziom pl 1 rgb

 

Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie”.

Złożony wniosek otrzymał fundusze z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i  będzie realizował Projekt Międzynarodowa mobilność  edukacyjna  uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Projekt będzie realizowany w okresie 24 miesięcy; rozpocznie się  2020-10-01 i zakończy się 2022-09-30.

Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 593 830,50 PLN i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% budżet  środków europejskich i 5,71%  środki budżetu Państwa.

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi. 

Czym jest Europejski Fundusz Społeczny

W okresie 2014-2020 UE przeznaczyła na Europejski Fundusz Społeczny ponad 80 mld euro, czyli prawie jedną czwartą swoich wydatków na politykę rozwoju regionalnego. Dla Polski przyznano z tej puli ok. 13,2 mld euro. To znacznie więcej niż w latach 2007-13, kiedy mieliśmy do dyspozycji nieco ponad 11 mld euro.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym funkcjonuje jeden Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który otrzymał 4,4 mld euro, co stanowi ok. 34% ogółu środków. Pozostałe ponad 66% zostało rozdzielone między 16 programów regionalnych. Taka decentralizacja zarządzania ma na celu przybliżenie decyzji o finansowaniu projektów do ich głównych odbiorców tak, by jak najlepiej zaspokoić potrzeby regionów i ich społeczności.

Główne cele Europejskiego Funduszu Społecznego

EFS wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników. Ułatwia im dostosowanie się do zmian w przemyśle oraz w systemach produkcyjnych koniecznych dla zrównoważonego rozwoju. Zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse.

Dla kogo są projekty?

W centrum działań EFS zawsze są ludzie. Projekty wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny są kierowane do różnych grup społecznych. Specyfiką EFS jest, że występują tu dwa rodzaje beneficjentów: beneficjenci (projektodawcy) oraz grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia (uczestnicy projektów). 

 • Beneficjentamisą m.in. różnego typu organizacje pracowników i pracodawców, organizacje pozarządowe i charytatywne, uczelnie, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje publiczne i prywatne, związane z edukacją, służbą zdrowia itp. oraz przedsiębiorstwa. To one biorą udział, a następnie realizują projekty. 

 • Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparciasą uczestnicy realizowanych projektów, zazwyczaj osoby prywatne, ale też firmy i organizacje. W ramach przyjętych przez Polskę celów głównymi beneficjentami będą w latach 2014-2020 osoby bezrobotne i niepracujące, zwłaszcza młode do 29 roku życia, nie uczące się, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym społeczność romska, osoby niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci i rodziny wielodzietne.  Uczestnikami projektów będą mogły być również kobiety, osoby starsze poszukujące pracy lub pragnące zwiększyć swą wiedzę, przedsiębiorcy i ich pracownicy, zwłaszcza właściciele i zarządzający mikro i małymi przedsiębiorstwami. Poza tym, dużą grupę będą stanowić naukowcy, profesorowie, studenci, nauczyciele i uczniowie, a także urzędnicy, pracownicy służby zdrowia i urzędów pracy.

Wiedza Edukacja Rozwój – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (power.gov.pl)

II

Realizacja  projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nasza szkoła  złożyła wniosek i otrzymała fundusze z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i  będzie realizowała Projekt Międzynarodowa mobilność  edukacyjna  uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.  Nasz projekt  „Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie” skierowany jest do  60 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, organizacji reklamy oraz branżowej szkoły -kucharz.  Projekt  będzie realizowany w Sevilli, w Hiszpanii, we współpracy z firmą euroMind.  Nasza młodzież wyjedzie realizować 3 tygodniowe staże w hiszpańskich przedsiębiorstwach, zgodnie z kierunkiem kształcenia. Celem projektu jest bowiem zwiększenie ilość praktyk zawodowych naszych uczniów oraz  uzyskiwanie przez nich dodatkowych kompetencji zawodowych, poznanie funkcjonowania przedsiębiorstw w  innych krajach.  Podczas stażu zdobędą nowe doświadczenia w nowym środowisku, nauczą się pracować w międzynarodowych zespołach, pokonywać bariery językowe i kulturowe.  Uczniowie zwiększą swoje szanse na podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych na krajowym i europejskim rynku zawodowym.  Uzyskają uznawane certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdobyte na stażu zagranicznym.  Podczas pobytu młodzież pozna kulturę Hiszpanii oraz zwiedzi ciekawe miejsca w Andaluzji. Poprzez projekt chcemy poszerzyć u naszych uczniów  wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, unijnych programów i innych możliwości rozwoju.

Staże realizowane będą w 3 grupach po 20 osób. Z każdą grupą wyjedzie 2 opiekunów. Wyjazd jest całkowicie finansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego.  Uczeń nie ponosi kosztów związanych z realizacją projektu.

Planowana jest realizacja staży w następujących terminach:

 – grupa 1 od  09 do 27.08.2021 r.

–  grupa 2  od 15.11. do 3.12.2021 r.

–  grupa 3  od 21.03 do 08.04 2022 r.   

Wszystkich informacji o stażu w Hiszpanii udzielają:

Jolanta Knapkiewicz – koordynator projektu

Elżbieta Sell – współautor projektu.

III

Ogłaszamy nabór do projektu.

Zapraszamy uczniów do skorzystania z atrakcyjnego projektu.  Należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji, a następnie  należy pobrać formularz rekrutacyjny ze strony  i wypełniony złożyć do p. J. Knapkiewicz lub p.E. Sell.

W załączeniu znajdują się:

 1. Regulamin-rekrutacji-Hiszpania-2021.doc

 2. Formularz-rekrutacyjny-Hiszpania-2021.doc

 3. Oświadczenie-uczestnika-projektu.doc

 4. https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/programmes/2014-2020/poland/2014pl05m9op001

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n