• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27  kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana  danych   osobowych  jest    Dyrektor   Zespołu Szkół   Ekonomiczno   –   Usługowych  im.   Fryderyka   Chopina   z   siedzibą  w   Żychlinie,   ul.   Parkowa   2,   62 – 571   Stare  Miasto,   tel. 63 244 25 53, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Administrator    powołał       Inspektora     Ochrony      Danych    Kontakt     z     Inspektorem   Ochrony   Danych   e – mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,    tel. 63 244 25 63.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki  na  podstawie    6  ust. 1  lit.  c  ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, ustawy z dnia  7 września 1991 roku. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2198,2203,2361), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz.59, poz. 2203 i  2018 poz. 650 )  wraz  z  ustawą z 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60, poz.2203) i aktami wykonawczymi, w tym m.in.: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ustaw: Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku ( Dz. U. 2018 poz.108 z późn. zm.), Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku ( Dz. U. 2018 poz. 967),  ustawa  z  dnia   21  listopada  2008  roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2016  poz.  902 z późn. zm.), ustawa z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. 2016 poz. 800), ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. 2016 poz. 2217), ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 2203).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Powiat Koniński – Urząd Gminy Stare Miasto – w celu tymczasowego zameldowania uczniów zamieszkujących w internacie, ZUS, Urząd Skarbowy, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek Sąd, MOPS, Bank, PKZP ZNP.

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego uodo.gov.pl

 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 59, 2203,oraz 2018 poz. 650 ) wraz z ustawą z 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60, poz.2203) i aktami wykonawczymi, w tym m.in.: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ustaw: Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. 2018 poz.108 z późn. zm.), Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku ( Dz. U. 2017 poz.  1189  oraz   poz.   2203),   ustawa   z   dnia   21   listopada   2008   roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2016 poz. 902 z późn. zm.), ustawa z dnia 04.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2016 poz. 800), ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej ( Dz. U. 2016 poz. 2217), ustawa o finansowaniu zadań oświatowych dnia 27 października 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 2203).

 1. Obiekt jest monitorowany dla zachowania bezpieczeństwa (Art.6 ust. 1 lit. f RODO)

 2. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n