• „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

  Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez 52 uczniów poprzez udział w stażach, kursach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 4 nauczycieli i doposażenie 2 pracowni w ZSEU w Żychlinie

  Okres realizacji:  1 maja 2020 r. – 30 września 2022 r.

  Wartość projektu: 481.600,81 zł, w tym dofinansowanie 433.440,72 zł

  Realizowane działania:

  • wyposażenie pracowni spedycji i pracowni organizacji reklamy,
  • organizacja 6 kursów (grafika komputerowa, profesjonalne umiejętności sprzedaży, umiejętności skutecznej prezentacji, magazynier z obsługą wózków widłowych, negocjacje, język angielski zawodowy dla spedytora) dla 60 uczniów
  • organizacja studiów podyplomowych (z doradztwa z coachingiem, zarządzania procesami logistycznymi i grafiki komputerowej) i kursu z kompetencji zawodowych przewoźnika CPC dla łącznie 4 nauczycieli,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym laboratorium wsparcia kompetencji miękkich dla 60 uczniów,
  • staże zawodowe dla 40 uczniów.

  Kontakt
  Koordynator projektu:

  Magdalena Baranek                                                                            Katarzyna Hryciuk
  e-mail: magdalena.baranek@zychlin.edu.pl                           e-mail: katrzyna.hryciuk@zychli.edu.pl

  Tel. 63 2442553 , 63 2442663

  Zakończono rekrutację na kursy dla uczniów w ramach projektu „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie„. Wyniki rekrutacji dostępne są w biurze projektu.

  Zakończono rekrutację studia podyplomowe i kurs dla nauczycieli w ramach projektu „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie„. Wyniki rekrutacji dostępne są w biurze projektu.

  Rekrutacja dla uczniów

  A. Regulamin rekrutacji uczniów

  B. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie dla ucznia

  C. Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu

  D. Załącznik nr 3_Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym-2-1

  E. Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

  F. Załącznik nr 5 Rezygnacja z uczestnictwa – uczeń

  G. Załącznik nr 6 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

  H. Załącznik nr 7 Wzór protokołu rekrutacji uczniów

  I. Załącznik nr 8 Formy wsparcia

  J. Załącznik nr 9 Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

  K. Załącznik nr 10 Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

   

  Harmonogram

  harmonogram Magdalena Baranek październik 2020r

  harmonogram Magdalena Baranek listopad 2020R

  harmonogram Magdalena Baranek grudzień2020r

  harmonogram Magdalena Baranek styczeń 2021r

  harmonogram Magdalena Baranek – luty

   harmonogram Magdalena Baranek – marzec

  harmonogram Magdalena Baranek – kwiecień

  harmonogram Magdalena Baranek – maj

  harmonogram Magdalena Baranek – czerwiec

  ………………………………………………………………………..

  harmonogram JOANNA GADOMSKA – listopad

  harmonogram JOANNA GADOMSKA – grudzień

  harmonogram JOANNA GADOMSKA – styczeń

  harmonogram JOANNA GADOMSKA – luty

  harmonogram Joanna Gadomska – marzec

  harmonogram Joanna Gadomska – kwiecień

  harmonogram JOANNA GADOMSKA – maj

  harmonogram JOANNA GADOMSKA – czerwiec

   

  Rekrutacja dla nauczycieli

  1. Regulamin rekrutacji nauczycieli
  2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy nauczycielharmonogram 
  3. Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu – nauczyciel
  4. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
  5. Załącznik nr 4 Zgoda pracodawcy na udział w studiach podyplomowych, kursach, stażu zawodowym
  6. Załącznik nr 5  Rezygnacja z uczestnictwa – nauczyciel

                                                                          Informacja_o_udzieleniu_zamówienia

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja z otwarcia ofert ZSEU.082.7.2020

  1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne_ZSEU.082.7.2020
  2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 do formularza oferty wykluczenie z postępowania
  4. Załącznik nr 1 do formularza oferty wykluczenie z postępowania
  5. Załącznik nr 2 do formularza oferty grupa kapitałowa
  6. Załącznik nr 2 do formularza oferty grupa kapitałowa
  7. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia formularz oferty-1
  8. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia formularz oferty-1
  9. Załącznik nr 3 do formularza oferty posiadanie uprawnień
  10. Załącznik nr 3 do formularza oferty posiadanie uprawnień
  11. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia wzór umowy
  12. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia wzór umowy
  13. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia wzór pełnomocnictwa
  14. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia wzór pełnomocnictwa
  15. Załącznik nr 5 do formularza oferty zaleganie wobec ZUS i US
  16. Załącznik nr 5 do formularza oferty zaleganie wobec ZUS i US
  17. Załącznik nr 6 do formularza oferty wykaz usług
  18. Załącznik nr 6 do formularza oferty wykaz usług
  19. Załącznik nr 7 do formularza oferty wykaz osób
  20. Załącznik nr 7 do formularza oferty wykaz osób
  21. Unieważnienie postępowania ZSEU.082.6.2020

  Informacja z otwarcia ofert

  Zapytanie ofertowe ZSEU.082.4.2020 z zał. 1,2  (1)

  Zał. nr 2 do zapytania ofertowegoZSEU.082.4.2020-wzór oferty (1)

  Klauzula informacyjna o RODO (1)

  Zapytanie ofertowe ZSEU.082.5.2020 z zał. 1,2 (2)

  Zał. nr 2 do zapytania ofertowego ZSEU.082.5.2020-wzór oferty (2)

  Klauzula informacyjna o RODO  (2)

  STAŻ:

  1. Oświadczenie pracodawcy BHP
  2. Regulamin udziału w stażach zawodowych
  3. Rozliczenie wydatku własnego
  4. Załącznik nr 1_Wniosek o refundację pracodawcy dodatku.docx
  5. Załącznik nr 2_Kryteria oceny stażu zawodowego(1)-1
  6. Załącznik nr 3_Lista obecności
  7. Załącznik nr 4_Wzór umowy o staż