• Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

  Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie poprzez kompleksową modernizację energetyczną.

  Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery,
  • zmniejszenie strat ciepła poprzez zwiększenie oporu cieplnego przegród budowlanych,
  • zwiększenie efektywności ekonomicznej systemu zasilania obiektów w energię,
  • zwiększenie efektywności energetycznej systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę źródła ciepła.

  Realizacja projektu to nie tylko polepszenie jakości środowiska naturalnego, zmniejszenie poziomu energochłonności obiektów czy zmniejszenie kosztów ich eksploatacji to także poprawa atrakcyjności regionu poprzez dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu konińskiego (poprawi się estetyka budynków).Przedsięwzięcie przyczyni się także do poprawy warunków pracy i nauczania pracowników i uczniów placówki.
  Okres realizacji: 8.04.2014 – 31.12.2020

  Wartość projektu: 1.505.816,33 zł, w tym dofinansowanie z UE 1.028.760,03 zł i wkład własny 181.760,03 zł i wydatki niekwalifikowane 295.510,40 zł.

  Realizowane działania:

  • Opracowanie dokumentacji technicznej projektu;
  • Działania informacyjno-promocyjne;
  • Przeprowadzenie prac budowalnych – termomodernizacja 3 budynków
  • Nadzór inwestorski
  • Zarządzanie projektem

  Realizator projektu:
  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
  ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto
  Tel. fax. +48 63 244 25 53
  email: zseu@zychlin.edu.pl