• Technikum Technologii Żywności – NOWOŚĆ!!!

   

   

   

   

   

  Jeżeli jesteś pasjonatem zdrowego odżywania się, interesuje Cię smaczne, wartościowe i jednocześnie efektowne przygotowywanie potraw, to kierunek stworzony dla Ciebie!

  Nauczymy Cię:

  • tworzyć wyroby cukiernicze według receptur i własnych pomysłów,
  • opracowywać nowe receptury, instrukcje technologiczne, normy produktów spożywczych,
  • organizować i nadzorować proces wytwarzania produktów żywnościowych,
  • analizować produkty spożywcze pod względem zawartości składników pokarmowych,
  • kontrolować jakość surowców i gotowych produktów,
  • uczestniczyć w badaniach i próbach przy wdrażaniu na rynek nowych artykułów spożywczych.

  Kwalifikacje:

  W trakcie nauki przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w dwóch etapach:

  T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
  albo
  T.3. Produkcja wyrobów piekarskich,
  albo
  T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych,
  albo
  T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
  T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

  Uzyskanie pozytywnego wyniku z tych dwóch kwalifikacji pozwoli Ci na uzyskanie tytułu technika w zawodzie technik technologii żywności.

  Technicy mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach  przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych. Praca może odbywać się  w nowoczesnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne, zakładach spożywczych oraz w zakładach rzemieślniczych na różnych  typowych stanowiskach:

  • technologa, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniejące wyroby;
  • kierownika  średniego i niższego  szczebla,  który  nadzoruje  i  kontroluje  podległych  pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy; przygotowuje rozliczenia zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn;
  • laboranta – bada organoleptycznie i za pomocą specjalistycznej aparatury surowce, półprodukty, dodatki, odpady na każdym etapie produkcji oraz każdą partię gotowego wyrobu.

  Czego będziesz się uczył ? Treści kształcenia.

  W procesie kształcenia zawodowego zaznajamiając się z następującymi przedmiotami: technologia żywności, towaroznawstwo żywności, mikrobiologia żywności, analiza żywności, maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego, działalność przedsiębiorstwa spożywczego zdobędziesz wiedzę dotyczącą:
  – przebiegu procesu produkcji wyrobów spożywczych
  – współczesnych metod przetwarzania żywności
  – określania wartości odżywczej żywności
  – przepisów prawa żywnościowego
  – roli drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym
  – przygotowanie próbek żywności do przechowywania i badań laboratoryjnych
  – sensorycznej oceny żywności
  – podstawowych badań laboratoryjnych surowców i produktów spożywczych.