• Konkursy

   

  REGULAMIN KONKURSU

                                  „Spotkanie  z  Fryderykiem Chopinem”

  I. Cele konkursu:

  1.  Poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

  2.  Doskonalenie umiejętności  poszukiwania i selekcji wiadomości.

  3.  Kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy kultury.

  4.  Włączenie uczniów w obchody Dnia Patrona.

    II. Organizacja konkursu:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSE-U im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  2.   Termin: 19.02.2014 r.

  3.   Konkurs realizowany jest w części:

  teoretycznej: uczestnicy powinni wykazać się znajomością życiorysu Fryderyka Chopina i jego dorobku twórczego.

  Ten etap konkursu organizują i przeprowadzają wychowawcy klas; do finału zakwalifikowanych zostanie 2 uczniów, którzy uzyskają największą ilość punktów,

  – plastycznej:  uczniowie przygotowują plakat lub album promujący Fryderyka Chopina  i  jego muzykę; technika i format-dowolne; do pracy należy dołączyć kartę informacyjnązawierającą dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa;

  termin oddania prac- do  17.02.2014 r. (poniedziałek).

  Prace proszę składać w bibliotece szkolnej,

   – polonistycznej: uczestnicy recytują wybrany utwór literacki związany z  Fryderykiem Chopinem lub jego działalnością artystyczną.

  4. Nagrody,  wyróżnienia i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystych obchodów  Dnia Patrona (II/ III 2014r.).

  5.Koordynatorami konkursu są: Joanna Sobczak, Anna Walkowiak, Urszula Kamińska.

   

                                                                         ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!