• I edycj ogólnopolskiego projektu „EKO-SZKOŁA”

  1 lipca 2020

  Początek wakacji to czas podsumowań całego roku szkolnego, to podsumowanie pracy uczniów i nauczycieli, a także sukcesów placówki. A więc podsumujmy również I edycję ogólnopolskiego projektu „EKO-SZKOŁA”. Zobaczmy, które placówki uzyskały tytuł „EKO-SZKOŁA 2020” i „EKO-PRZEDSZKOLE 2020”,  oraz którzy nauczyciele zdobyli tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2020”, w ogólnopolskim projekcie „Eko-Szkoła”, który realizowany był przez cały rok szkolny 2019/2020 przez uczniów i nauczycieli wielu polskich szkół.

  „EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli               i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

  Honorowy patronat nad projektem „Eko-Szkoła” sprawuje: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta Koniński Stanisław Bielik, Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski, Wielkopolska Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Żychlinie Anna Matczak-Gaj, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Rozwoju Edukacji EDICON w Poznaniu, Tygodnik nauczycielski „Głos nauczycielski”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu, Portal Ja-Nauczyciel’ka, Fundacja Konin Dzieciom.

  Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to: Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń; Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego; Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują; Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska; Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie; Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;

  Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadania projektowe polegały na zorganizowaniu przez nauczyciela i jego uczniowską grupę/klasę projektową, kilkunastu przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowanych dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Do 10 czerwca 2020r. szkolny koordynator projektu zobowiązany był przesłać „Raport końcowy”,  zawierający opis i podsumowanie zrealizowanych ekologicznych przedsięwzięć na terenie swojej szkoły. Placówki, które spełniły wszystkie wymagania formalne, angażując się bardzo we wszystkie zaplanowane ekologiczne działania uzyskały ogólnopolski tytułu „EKO-SZKOŁA 2020” / „EKO-PRZEDSZKOLE 2020” a nauczyciel, szkolny koordynator wszystkich działań otrzymał tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2020”.