• Technikum Ekonomiczne

  5 – letnie Technikum (po szkole podstawowej)

  Technik ekonomista w pracy zawodowej bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, uczestniczy w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony. Osoba legitymująca się średnim wykształceniem ekonomicznym może podjąć pracę w zawodzie technika ekonomisty, bez względu na posiadaną specjalizację.

  Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru!!!

   Zapraszamy do  technikum ekonomicznego oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zawód technik ekonomista obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe:

  • Planowanie i prowadzenie działalności
   w organizacji 
  • Prowadzenie rachunkowości

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz  Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

  Perspektywy zawodowe

  Po ukończeniu kształcenia absolwent w zawodzie technik ekonomista może być zatrudniony w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, instytucjach podatkowych, biurach rachunkowych, w izbach i oddziałach celnych, w kancelariach doradztwa podatkowego. Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego.