• Konkursy

  REGULAMIN KONKURSU

                                „Życie i twórczość Fryderyka Chopina”

    I. Cele konkursu:

  1.  Popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

  2.  Doskonalenie umiejętności  poszukiwania i selekcji wiadomości.

  3.  Kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy kultury.

  4.  Włączenie uczniów w obchody Dnia Patrona.

    II. Organizacja konkursu:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSEU im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  2. Termin turnieju: 18.02.2016 r., godz. 10.40 w Sali Chopinowskiej.

  3. Wymagania konkursowe:

  Uczestnicy powinni wykazać się znajomością życiorysu Fryderyka Chopina i jego dorobku twórczego.

  4. Bibliografia/ dostępna w bibliotece szkolnej/:

  – Joanna i Jerzy Sobczakowie, Fryderyk Chopin a Wielkopolska

  – Monika Ulatowska, Fryderyk Chopin. Życie i twórczość

  – Kazimierz Wierzyński, Życie Chopina

  5. Nagrody, wyróżnienia i dyplomy zostaną wręczone 26.02.2016 r. podczas uroczystych obchodów  Dnia Patrona.

   REGULAMIN KONKURSU

  „TEST WIEDZY INTERDYSCYPLINARNEJ”

   

  Cel konkursu:

  1. Poszerzanie wiedzy interdyscyplinarnej wśród uczniów.
  2. Popularyzacja bezpiecznego wykorzystania komputera w życiu codziennym.
  3. Rozwijanie współzawodnictwa między uczniami.

  Założenia konkursu:

  1. Konkurs „Test Wiedzy Interdyscyplinarne organizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie. Pytania i odpowiedzi konkursowe opracowują organizatorzy: Joanna Gadomska, Maria Romańczuk, Elżbieta Sell, Ewa Wallis.
  2. Temat Konkursu: Matematyka, Fizyka, Biologia, Wiedza o żywieniu i żywności.
  3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych ZSEU w Żychlinie. W konkursie biorą udział dwuosobowe zespoły, które zgłoszą chęć udziału w konkursie do dnia 11 lutego 2016r.
  4. Konkurs odbędzie się 15 lutego 2016 roku w Kompleksie Dydaktyczno-Sportowym ZSE-U w Żychlinie, w sali konferencyjnej.
  5. Zgłoszenia uczniów do Konkursu przyjmują: Joanna Gadomska, Maria Romańczuk, Elżbieta Sell, Ewa Wallis.
  6. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie decydują Organizatorzy, którzy 12.02.2016r. ogłoszą listę zespołów zaproszonych do konkursu.
  7. Z uwagi na możliwości techniczne dotyczące przeprowadzenia Konkursu, w Konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 zespołów. Po wyczerpaniu limitu miejsc Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia głównej listy i wybór uczestników  Konkursu.
  8. Jednocześnie Organizator stworzy listę rezerwową dla osób chcących wziąć udział w Konkursie, dla których zabrakło miejsc na liście głównej.
  9. Osoby z listy rezerwowej zajmą miejsce tych osób z listy głównej, które po rejestracji nie przyjdą na Konkurs o wyznaczonej godzinie. Obowiązuje kolejność rejestracji na liście rezerwowej.

  Obowiązki uczestników zespołu

  1. Uczestnik obowiązany jest:

  a) zgłosić się dobrowolnie do konkursu;

  b) stawić się w miejscu i czasie wskazanym w harmonogramie godzinowym,

  4. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do stosownego zachowania i nie zakłócania innym Uczestnikom przebiegu konkursu i rywalizacji. Zasada ta bezwzględnie obowiązuje. Konsekwencją jej naruszenia będzie natychmiastowe wycofanie Uczestnika z Konkursu.

  6. Uczestnik nie może mieć przy sobie w czasie Konkursu włączonego telefonu komórkowego oraz żadnego rodzaju pomocy naukowych.

  Przebieg Konkursu

  1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi w określonym czasie, na pytania odczytywane przez prowadzącego konkurs i wyświetlane na ekranie.

  2. Pytania i warianty odpowiedzi są podawane zespołom w czterech kolejnych rundach, po sześć pytań w każdej.

  3. Pytania i warianty odpowiedzi odczytuje prowadzący program.

  4. Po każdym pytaniu zespół dokonuje wyboru wariantu odpowiedzi i zapisuj to na Karcie Odpowiedzi.

  5. Tylko jedna odpowiedź z przedstawionych wariantów jest prawidłowa.

  6. Od momentu zakończenia odczytywania pytania oraz wariantów odpowiedzi zespół ma czas na wybór odpowiedzi i oddanie Karty odpowiedzi:

  20 sekund w rundzie pierwszej, drugiej, trzeciej

  – 30 sekund w czwartej rundzie i w rundzie finałowej.

  Po upływie tego czasu nie będzie możliwości oddania Karty odpowiedzi.

  7. Do rundy finałowej wchodzą dwie pary które w poprzednich 4 rundach otrzymały najwięcej punktów w najkrótszym czasie.

  8. Przy równej liczbie punktów jest możliwość przeprowadzenia dogrywki.

  9. Zespół nie ma możliwości poprawienia raz zaznaczonej odpowiedzi.

  10. Za każdą poprawną odpowiedź zespół otrzymuje jeden punkt.

  11. W przypadku nie wybrania odpowiedzi zespół nie uzyskuje punktu.

  Zwycięzca Konkursu

  1. Zwycięzcą Konkursu zostanie zespół, który udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie.
  2.  Nagrodą dla uczestników konkursu jest ocena bardzo dobra  z wybranego przez siebie przedmiotu konkursowego, jeżeli uzyskał minimum 20 pkt.
  3. Finaliści otrzymają ocenę celującą z wybranego przez siebie przedmiotu konkursowego oraz nagrodę niespodziankę.