• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

PODSUMOWANIE I EDYCJI PROJEKTU

„ Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

Projekt „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” skierowany był do uczniów klas Liceum( 1LOP i 2 LO). Jednym z podstawowych działań projektowych było powstanie pracowni fizycznej. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. Doposażenie pracowni uatrakcyjniło ofertę edukacyjną oraz pozwoliło uczniom na naukę w drodze doświadczeń, a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.

W wyniku przeprowadzonych zajęć projektowych uczniowie nabyli  doświadczenie zarówno praktyczne jak i teoretyczne, a nauczyciele uzyskali  szereg nowych kwalifikacji i kompetencji w zakresie nauczania. Poprzez doradztwo zawodowe projekt przyczynił  się do rozwoju postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia te uświadomiły uczniom co będzie im towarzyszyć gdy obiorą wymarzoną ścieżkę zawodową.

Warsztaty geograficzne umożliwiły uczniom zapoznanie się ze środowiskiem geograficznym Regionu Konińskiego. Uczniowie nabyli umiejętność wykorzystywania GIS do własnych celów. Zaznajomili się z podstawowymi prawami geografii społeczno-ekonomicznej, nauczyli się wykorzystywać podstawowe metody badawcze m.in. obserwację terenową, pomiar, ankietę, wywiad.

W ramach koła zainteresowań z fizyki kształtowano  postawy twórcze, rozwijano pomysłowość w myśleniu i działaniu. Uczniowie planowali  eksperymenty, wykonywali doświadczenia i  wyciągali  wnioski. Wykorzystywali dostępne źródła do zdobywania wiadomości z zakresu literatury i multimediów. Dbali o płynne posługiwanie się terminologią fizyczną, zdobyli określony zasób pojęć i uczyli się posługiwać językiem fizycznym.

Dzięki zajęciom wyrównawczym z j. angielskiego i z matematyki uczestnicy projektu mogli wyrównać  zaległości i braki w wiadomościach , mieli możliwość powtórzenia i utrwalenia wiedzy przekazywanej na lekcjach oraz skorzystania z indywidualnej formy pomocy nauczyciela. Dzięki tym zajęciom osiągnęli  lepsze wyniki w nauce , podnieśli poziom samooceny, zwiększyli  wiarę we własne siły.

Wsparciem w ramach projektu objęci byli  także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia te nauczyły uczestników umiejętności aktywnego słuchania,  podejmowania współpracy, lepszego kontrolowania trudnych emocji oraz  wyrażania swojego zdania w sposób asertywny. Uczniowie udoskonalili umiejętność radzenia sobie ze stresem, wzmocnili poczucie własnej wartości oraz motywację do pracy. Podczas doradztwa indywidualnego uczniowie rozwiązywali testy określające ich osobowość, predyspozycje zawodowe, zdolności komunikacyjne i organizacyjne, zainteresowania i skłonności. Przeprowadzony został test pozwalający dokonać samooceny. Założona została teczka zawodowa. Na warsztatach uczniowie poznali jakie zasady obowiązują przy konstruowaniu CV oraz listu motywacyjnego, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozwijali podstawowe umiejętności interpersonalne, poznawali tajemnice rynku pracy.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów*
w projekcie „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”

 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

 • Projekt „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” realizowany jest przez Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin w partnerstwie z Miastem Konin. Realizatorem Powiatu Konińskiego jest Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie. Realizatorami Miasta Konina są: Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.
  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
  3. Celem projektu kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez: organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe u 192 uczniów, doposażenie 4 szkół w pracownie przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów, wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt, wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.
  4. Projekt realizowany jest od 25marca 2019 r. do 30czerwca 2021 r.
  5. Wsparcie realizowane w Projekcie wynika z indywidualnego zapotrzebowania określonego w diagnozach potrzeb poszczególnych szkół oraz z wniosku o dofinansowanie Projektu. Wsparcie to dotyczy:
  a) organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe
  b) wsparcia indywidualnego uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych.
  c) doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz warsztaty z kreatywności.

2. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 • Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły.
  Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację są koordynatorzy szkolni (realizatorzy).
  3. Rekrutacja uczestników Projektu będzie prowadzona w szkołach wskazanych w § 1 pkt 1 wśród uczniów klas I, II i III Liceum ogólnokształcących, którzy w momencie przystąpienia do Projektu uczą się , pracują lub zamieszkują w Powiecie Konińskim lub w Mieście Konin.
 • Rekrutacja poprzedzona będzie akcją informacyjną prowadzoną w szkołach i poprzez strony internetowe Powiatu Konińskiego oraz szkół.
  W Projekcie realizowane będą:
 • a) zajęcia wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów:

– Koło zainteresowań z biologii – metoda eksperymentu i doświadczeń

– Warsztaty naukowe z geografii – metoda eksperymentu

– Warsztaty naukowe z geografii – metoda eksperymentu i doświadczeń

– Zajęcia wyrównawcze z matematyki

– Zajęcia wyrównawcze z angielskiego

– Warsztaty zainteresowań z matematyki- metoda eksperymentu

– Koło zainteresowań z fizyki – metoda eksperymentu i doświadczeń

 • b)  wsparcie indywidualne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację zajęć specjalistycznych w zakresie:

– Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne

– Zajęcia logopedyczne

– Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

– Zajęcia socjoterapeutyczne

– Zajęcia psychoedukacyjne

 • c) doradztwo edukacyjno-zawodowe, polegające na indywidualnym doradztwie oraz warsztaty z kreatywności
 • W celu przeprowadzania rekrutacji Dyrektorzy szkół powołują Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą:
 • a) dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji,
  b) koordynator szkolny – zastępca Przewodniczącego Komisji,
  c) osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły – członek Komisji.
 • Do zadań Komisji należy w szczególności:
 • a) przyjmowanie i analiza formularzy zgłoszenia do udziału w projekcie,
  b) tworzenie list podstawowych – Załącznik nr 4 i list rezerwowych – Załącznik nr 5, jeśli liczba chętnych będzie większa niż zakładana w projekcie,
  c) przenoszenie uczestników Projektu, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa z list podstawowych na rezerwowe,
  d) przenoszenie uczestników Projektu z list rezerwowych na listy podstawowe w przypadku wolnych miejsc,
  e) przeprowadzanie rekrutacji uzupełniającej w przypadku mniejszej liczby chętnych do udziału w Projekcie niż zakładana.

8. Rekrutacja uczniów będzie składać się z następujących etapów:

 • a) zgłoszenie się kandydata w punkcie kwalifikacyjnym wyznaczonym przez szkołę ,i wypełnienie formularza zgłoszeniowego – załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  b) weryfikacja danych – dokumenty niekompletne, tj. niepodpisane lub niewypełnione we wszystkich wymaganych miejscach nie będą podlegały weryfikacji,
  c) uczeń może w ramach spotkań z koordynatorem projektu odbyć rozmowę kwalifikacyjną określającą jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
 • W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby:
 • a) z orzeczeniem o niepełnosprawności (20 pkt),
 • b) z orzeczonymi dysfunkcjami powodującymi problemy w kształceniu (10pkt)
 • c) z terenów wiejskich (10 pkt),
 • d) z rodzin objętych pomocą społeczną (20 pkt),
 • Kolejność na listach określa się na podstawie ilości uzyskanych przez kandydata punktów, przy czym na pierwszym miejscu na liście zapisuje się kandydata, który uzyskał najwyższą ilość punktów,
  a następnie w kolejności malejącej ilości punktów, aż do wyczerpania liczby miejsc. Fakt ten znajdzie odzwierciedlenie w Protokole – Załącznik nr 3 przygotowanym przez Komisję Rekrutacyjną. Lista uczestników dostępna będzie w sekretariacie szkół.
 • W przypadku trudności z rekrutacją planuje się organizację dodatkowych spotkań informacyjnych w szkole.
  Każdy uczeń może skorzystać z dowolnej liczby form wsparciazgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o ile będą dostosowane do potrzeb rozwoju ucznia.
  13. Projekt uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
  z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
  14. Rekrutacja ma charakter otwarty.
  15. Do udziału w Projekcie zakwalifikują się uczniowie/uczennice spełniający wszystkie kryteria, zgodnie z przyjętymi zasadami.
  16. W celu rozpoczęcia udziału w Projekcie niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie ich jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w Projekcie. Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie staje się uczestnikiem Projektu z chwilą rozpoczęcia udziału
  w wybranej formie wsparcia.
  17. Dane z dokumentacji rekrutacyjnej zostaną wprowadzone do systemu SL2014, a dokumenty gromadzone na potrzeby realizacji wsparcia określonego w §2 ust. 5 lit. a), b) i c) i pozostałe dane przechowywane będą w macierzystych szkołach uczestników Projektu.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 • Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez uczestnika, w momencie rozpoczęcia korzystania ze wsparcia, formularza zgłoszeniowego  załącznik nr 1, oraz Oświadczenia Uczestnika Projektu załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo do:
 • a) bezpłatnego udziału w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz wspieranie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • b) rezygnacji z udziału w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz wsparcia indywidualnego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, spowodowanej ważnymi względami osobistymi lub zdrowotnymi.
 • Rezygnacja uczestnika z udziału w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowymoraz wspieranie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestniczenia w Projekcie.
  Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
b) uczestniczenia w doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz zajęciach, na które został zakwalifikowany,
c) potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności,
d) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (dopuszcza się maksymalnie do 20%),
e) wypełniania ankiet i innych dokumentów przekazywanych przez koordynatora szkolnego w okresie realizacji i trwałości projektu (w tym umowy na realizację IPD).

4.  SKREŚLENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika Projektu w zajęciach w wymiarze ponad 20% wszystkich godzin przewidzianych dla danej grupy będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników Projektu.
  Decyzję o skreśleniu uczestnika z udziału w danej formie wsparcia podejmuje Komisja. O swojej decyzji powiadamia Kierownika Projektu. Na wolne miejsce kierowana jest osoba wg kolejności z listy rezerwowej.
  3. Skreślenie uczestnika Projektu z udziału w danej formie wsparcia jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy uczestników Projektu oraz obciążeniem go poniesionymi kosztami adekwatnymi dla otrzymanego wsparcia, w sytuacji kiedy nikt nie może skorzystać z wolnego miejsca.5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Powiat Koniński przy współudziale realizatorów projektu.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem19 listopada2019 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
  3. Powiat Koniński jako lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie
  w porozumieniu z realizatorami projektu. Zmiany wprowadza się w formie aneksu.
  4. Regulamin dostępny będzie na stronach internetowych Powiatu Konińskiego i szkół oraz w sekretariatach szkół wymienionych w § 1 ust. 1.
  5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Powiatu Konińskiego w oparciu o stosowane dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronach Instytucji.

Zarządzającej.Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu (obowiązuje od 19.11.2019r.),
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu (obowiązuje od 02.09.2019 r.),
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu rekrutacji uczniów,
Załącznik nr 4 – Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowymoraz warsztatach z kreatywności,
Załącznik nr 5 – Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz warsztatach z kreatywności.

Harmonogram wsparcia
w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”


Nazwa i adres szkoły


Nazwa rodzaju wsparcia


Data


Godziny wsparcia

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

im .F. Chopina

w Żychlinie

 

Żychlin, ul.Parkowa2

 62-571 Stare Miasto

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

20.04.20

27.04.20

14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

Zajęcia socjoterapeutyczne

03.04.2020r.

17.04.2020r.

24.04.2020r.

14.00-15.30

14.00-14.45

14.00-14.45

Zajęcia psychoedukacyjne

03.04.2020r.

17.04.2020r.

24.04.2020r.

15.30-17.00

14.45-15.30

14.45-15.30

Koło zainteresowań

z fizyki

08.04.2020r.

15.04.2020r.

22.04.2020r.

13.10-14.40

13.10-13.55

13.10-13.55

Warsztaty naukowe z geografii

01.04.2020r.

08.04.2020r.

15.04.2020r.

22.04.2020r.

14.00-14.45

14.45-15.30

14.00-14.45

14.00-14.45

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

03.04.2020r.

06.04.2020r.

17.04.2020r.

24.04.2020r.

8.00-8.45

14.00-14.45

8.00-8.45

8.00-8.45

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

16.04.2020r.

23.04.2020r.

29.04.2020r.

30.04.2020r.

14.00-14.45

14.00-14.45

14.45-15.30

14.00-14.45

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n