• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

Niniejsze procedury powstały na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji i Nauki.

Sposób organizowania zajęć lekcyjnych

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi
  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
  w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk wraz
  z zamieszczoną informacją o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły
  w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne
  w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 • Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 • Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej.
 • Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 • Zapewniono sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Szkoła posiada termometr bezdotykowy i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie.
  W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego.
 • Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone
  z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
  w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,
  z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
  z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 • W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
  z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).

Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych

 

 • W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (zajęcia rewalidacyjne, zajęcia terapeutyczne), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia sportowe oraz zajęcia dodatkowe dla obcokrajowców.
 • Zajęcia pozalekcyjne odbywają się po zakończeniu zajęć obowiązkowych szkoły
  z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
 • Zajęcia odbywają się w szkole wówczas, gdy nauka odbywa się w trybie stacjonarnym. Przy nauczaniu hybrydowym zajęcia mogą odbywać się zdalnie.
 • Jeżeli cała szkoła będzie pracowała zdalnie, sposób organizacji zajęć zostanie określony
  w odrębnych procedurach.
 • Zajęcia odbywają się w wyznaczonych przez nauczyciela salach lekcyjnych.
 • Uczeń:
  • korzysta z zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły, a uczestnictwo w nich jest dobrowolne,
  • zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów; w szkole nie pożycza ich od innych uczniów ani nauczyciela,
  • na zajęcia przychodzi punktualnie i opuszcza teren szkoły niezwłocznie po zajęciach, aby uniknąć kontaktu z innymi uczniami.
 • Nauczyciel:
  • ustala dzień i godzinę zajęć pozalekcyjnych w terminie niekolidującym
   z zajęciami lekcyjnymi własnymi i uczniów,
  • o ustalonym terminie informuje uczniów i dyrekcję szkoły,
  • dba o to, aby w trakcie zajęć uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
   i podręczników.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy

 

 • Po wejściu do pomieszczeń biblioteki odkażamy dłonie płynem do dezynfekcji.
 • W bibliotece rekomenduje się stosowanie maseczek. Nie obsługujemy użytkowników z objawami choroby wirusowej.
 • Nie tworzymy skupisk w pomieszczeniach biblioteki, pamiętamy zachowaniu bezpiecznej odległości (min. 1,5 m).
 • W miarę możliwości prosimy o umawianie godziny spotkania w bibliotece

(drogą elektroniczną lub telefoniczną) w celu uniknięcia kolejek czy przepełnienia.

 • Prosimy o rezerwowanie książek za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub wcześniejsze przygotowanie listy książek do wypożyczenia.
 • Zwracane książki należy umieścić w specjalnie przygotowanym pojemniku.
 • Wszystkie oddawane materiały biblioteczne są objęte dwudniową kwarantanną.
 • Ze względu na stan epidemiczny czytelnicy nie mają bezpośredniego dostępu

do czasopism i regałów z książkami.

 • Osoby chcące skorzystać ze stanowiska komputerowego obowiązkowo zgłaszają prośbę nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • W bibliotece systematycznie przeprowadzamy dezynfekcję stanowisk komputerowych, blatów i innych powierzchni dotykowych (np. klamek, wyłączników światła), wietrzymy pomieszczenia.
 • W przypadku pytań dotyczących udostępniania zbiorów lub zwrotów prosimy o kontakt mailowy z nauczycielem bibliotekarzem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00.

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy

 • Uczniowie korzystają z gabinetu profilaktyki zdrowotnej pojedynczo.
 • W czasie wizyty w gabinecie uczeń stosuje się do poleceń pielęgniarki dotyczących środków ochrony przed zarażeniem. W szczególności dotyczy to zasad używania osłon ust i nosa. Środki te nie są stosowane tylko na wyraźne polecenie pielęgniarki.
 • Ustala się godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej w następujący sposób:
  • poniedziałek – od 13:10 do 15:10
  • wtorek – od 13:10 do 15:10
  • środa – od 8:00 do 15:00
  • czwartek – od 8:00 do 15:00
  • piątek – od 8:00 do 10:00
 • Do zadań pielęgniarki środowiska nauczania należy w szczególności:
  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z określonymi w przepisach warunkami,
  • kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
  • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi
   i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów
   i zatruć,
  • kontrola stanu higienicznego i bezpieczeństwa w szkole,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
  • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
 • Meble w pomieszczeniach gabinetu profilaktyki zdrowotnej umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję.
 • Podłogi w pomieszczeniach gabinetu profilaktyki zdrowotnej powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
 • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.
 • Monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Monitorowane jest codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 • Na terenie szkoły zapewnione są miejsca/pojemniki do wyrzucania zużytych masek
  i rękawic.
 • Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
  w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • W szkole funkcjonuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 • Pracownik, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie niepokojące objawy infekcji lub choroby zakaźnej, powinien pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 • W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 • Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 • Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zasady bezpiecznego zakwaterowania uczniów do internatu

 • Do Internatu mogą przyjeżdżać i zostać zakwaterowani tylko wychowankowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie zgłaszają się do internatu z wypełnioną przez rodziców deklaracją.
 • Internat czynny jest od niedzieli od godziny 18:00 do piątku do godziny 17:00.
 • Uczniowie podpisują się imiennie w księdze przyjazdu do internatu.
 • Nauczyciel dyżurny mierzy temperaturę uczniom wchodzącym. Odnotowuje tę czynność w księdze. W przypadku wyniku pomiaru temperatury poniżej 37ºC odznacza na liście znak V i dany uczeń może przebywać w internacie.
 • W przypadku zarejestrowania temperatury powyżej 37ºC nauczyciel dyżurny zobowiązany jest nie wpuścić ucznia do internatu. Powiadamia telefonicznie rodzica
  i kierownika internatu.
 • Wychowawca dyżurny nadzoruje dezynfekcję rąk wychowanków wchodzących
  do internatu.

 


    Zasady bezpiecznego poruszania się po obiekcie internatu

 

 • Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu
  w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste
  w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

 

Zasady bezpiecznego korzystania ze stołówki i bloku żywieniowego

 

 • Posiłki są wydawane na stołówce szkolnej.
 • Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 • Przy wejściu na salę jadalnianą, należy zdezynfekować ręce.
 • Spożywanie posiłków odbywa się w dwóch turach:

Śniadanie: od 7:15 do 7:40 oraz od 7:45 do 8:15 (między grupami dezynfekcja stolików
i krzeseł – personel kuchni).

II śniadanie: w miarę możliwości odbieramy przy I lub w trakcie przerwy od 10:25 do 10:40.

Obiad: od 13:55 do 15:30 (między grupami dezynfekcja stolików i krzeseł – personel kuchni)

Kolacja: od 17:30 do 18:00 (dezynfekcja stołów i krzeseł – wychowawca pełniący w tym czasie dyżur)oraz od 18:10 do 18:45  (dezynfekcja krzeseł, stołów personel kuchni)

 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia

na terenie internatu zakażenia COVID – 19

 

 • W internacie wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której podejrzewa się zakażenie COVID19. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone
  w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 • W przypadku stwierdzenia występujących objawów chorobowych u mieszkańca internatu (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar) osoba jest niezwłocznie izolowana od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie
 • Wychowawca internatu powiadamia o sytuacji kierownika internatu i rodzica.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
  • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
   w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana
   o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Procedury bezpiecznej organizacji pracy stołówki szkolnej w okresie pandemii

 • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności:
 • Pracownicy kuchni zobowiązani są do zachowania odległości stanowisk pracy (co najmniej 1, 5 m).
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 • Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę.
 • Spożywanie posiłków będzie odbywało się w systemie zmianowym celem zachowania bezpieczeństwa.
 • Pracownicy obsługi wietrzą pomieszczenie, dokonują dezynfekcji blatów stołów
  i poręczy krzeseł w jadalni.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 • Przy wejściu na salę jadalnianą, należy zdezynfekować ręce.
 • Ze stołówki mogą korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy ZSEU w Żychlinie.

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n