• Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

  Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

  w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

  w roku szkolnym  2019/2020

  plik pdf poniżej

  ……..

   

  Spis treści:

   

  I Sposób organizacji egzaminu

  II Zasady obiegu informacji

  III Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

  IV Harmonogram egzaminu maturalnego

  V Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu maturalnego

  VI Sposoby wyrażania wyników

  VII Warunki zdania egzaminu maturalnego

   

   

  Wykaz skrótów:

   

  SZE – Szkolny Zespół Egzaminacyjny

  PZE – Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny

  ZN – Zespół Nadzorujący

  OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

  CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

   

  I Sposób organizacji egzaminu

   

  1. Informacje o egzaminie maturalnym dla zdających, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

   

  • Egzamin  maturalny  jest  przeprowadzany  z  przedmiotów  obowiązkowych  oraz z przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

   

  • Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

  – w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

  1. a) język polski
  2. b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
  3. c) język mniejszości narodowej,  jeżeli  był  uczniem/jest  absolwentem  szkoły  lub  oddziału
   z językiem  nauczania  danej  mniejszości  narodowej;  uczeń/absolwent  szkoły  lub  oddziału
   z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej  na  egzaminie  maturalnym  z języka  obcego  nowożytnego  jako  przedmiotu obowiązkowego;

  – w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

  1. a) język polski
  2. b) matematyka
  3. c) język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
  4. d) język mniejszości narodowej,  jeżeli  był  uczniem/jest  absolwentem  szkoły  lub  oddziału
   z językiem  nauczania  danej  mniejszości  narodowej;  uczeń/absolwent  szkoły  lub  oddziału
   z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej  na  egzaminie  maturalnym  z języka  obcego  nowożytnego  jako  przedmiotu obowiązkowego;

  – w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w  przypadku  języka  obcego  nowożytnego  –  na  poziomie  rozszerzonym  albo dwujęzycznym.

   

  Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

  1. biologia
  2. filozofia
  3. fizyka
  4. geografia
  5. historia
  6. historia muzyki
  7. historia sztuki
  8. informatyka
  9. język łaciński i kultura antyczna
  10. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
  11. język mniejszości  narodowej  (wybór  spośród  następujących  języków:  białoruski,  litewski, niemiecki, ukraiński)
  12. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
  13. język polski
  14. język regionalny (język kaszubski)
  15. matematyka
  16. wiedza o społeczeństwie

   

  3) Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu  kolejnych  przedmiotów  dodatkowych  wybranych  spośród  pozostałych  przedmiotów dodatkowych wymienionych, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

   

  4) W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej.

   

  5) Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.

  II Zasady obiegu informacji

  1. Gromadzenie informacji

   

  1) Informacje o egzaminie maturalnym gromadzone są w dokumentacji egzaminu, która jest przechowywana w sekretariacie szkoły.

   

  2) Informacje na temat egzaminu zamieszczane są na tablicy ogłoszeń, która znajduje się
  w bibliotece szkolnej.

   

  1. Przepływ informacji

   

  1) Przewodniczący SZE, w obecności wychowawców klas maturalnych, odbywa w terminie do 27 września 2019 r. zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych, podczas którego przekazuje kluczowe informacje o egzaminie maturalnym i informuje ich o możliwych dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.

   

  2) Dyrektor szkoły zapoznaje uczniów z informacją o egzaminie maturalnym oraz
  z komunikatami dyrektora CKE, w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.

  i komunikatem o dostosowaniach do 27 września 2019 r. Wychowawcy dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym oddziału.

   

  3) Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie poszczególnych przedmiotów są  przekazywane przez nauczycieli uczących tych przedmiotów.

   

  4) Informacje dotyczące egzaminu maturalnego są również przekazywane uczniom przez nauczycieli wychowawców podczas lekcji wychowawczych w ciągu całego cyklu kształcenia.

   

  5) Informacje dotyczące egzaminu maturalnego są również przekazywane rodzicom uczniów przez nauczycieli wychowawców podczas spotkań z rodzicami w ciągu całego cyklu kształcenia.

   

  6) Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele informowani są na bieżąco o możliwościach korzystania z informacji o egzaminie maturalnym zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, OKE
  w Poznaniu i CKE w Warszawie.

   

  7) Informacje dotyczące egzaminu maturalnego skierowane do nauczycieli przekazywane są przez przewodniczącego SZE cyklicznie podczas rad pedagogicznych, spotkań zespołów przedmiotowych oraz szkoleń dotyczących egzaminu maturalnego.

   

  1. Gromadzenie i dostępność materiałów o egzaminie

   

  1) Materiały dotyczące egzaminu maturalnego gromadzone są w bibliotece szkolnej

   

  Uczniowie i nauczyciele mogą z nich korzystać na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

   

  2) Materiały dotyczące egzaminu maturalnego gromadzone są również przez poszczególnych nauczycieli i są udostępniane uczniom w ramach lekcji lub innych zajęć zgodnie ze sposobem pracy nauczyciela.

   

  3) Materiały dotyczące egzaminu maturalnego są także dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły, OKE w Poznaniu i CKE w Warszawie.

   

  1. Organizacja konsultacji i próbnego egzaminu maturalnego

   

  1) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów maturalnych decydują o formach i terminach konsultacji przedmiotowych i informują o nich zainteresowanych uczniów.

   

  2) Decyzję o przeprowadzeniu próbnego egzaminu maturalnego podejmuje przewodniczący SZE.

   

   

   

   

  1. Termin i tryb składania wniosków uczniowskich

   

  1) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu przedstawiają przewodniczącemu SZE zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie którego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.

   

  2)  Do 30 września 2019 r. uczniowie składają dyrektorowi szkoły wstępną deklarację maturalną, a do 07 lutego 2020 r. deklarację ostateczną. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

   

  3) Wraz z deklaracją uczeń składa – jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, albo opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

   

  III Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

   

  1. Sposób odbioru materiałów egzaminacyjnych

   

  1) Przewodniczący  szkolnego zespołu  egzaminacyjnego  lub  upoważniony  przez  niego  członek  tego  zespołu odbiera  przesyłkę  zawierającą  materiały  egzaminacyjne  niezbędne  do przeprowadzenia  egzaminu  maturalnego  i  sprawdza,  czy  nie  została  ona  naruszona, a  następnie sprawdza,  czy  zawiera  ona  wszystkie  materiały  egzaminacyjne  niezbędne  do  przeprowadzenia egzaminu.

   

  2) Przewodniczący  szkolnego zespołu  egzaminacyjnego  lub  upoważniony  przez  niego  członek  tego  zespołu przechowuje  i  zabezpiecza  wszystkie  materiały  egzaminacyjne  niezbędne  do  przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

   

   

  3) W przypadku stwierdzenia:

  1. a) naruszenia przesyłki
  2. b) nieprawidłowości w materiałach egzaminacyjnych
  3. c) niekompletności materiałów egzaminacyjnych

  przewodniczący szkolnego zespołu  egzaminacyjnego  lub  upoważniony  przez  niego  członek  tego  zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz dystrybutora materiałów egzaminacyjnych. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.

   

  1. Przechowywanie i dostęp do materiałów egzaminacyjnych

   

  1) Materiały egzaminacyjne przechowywane są w metalowej szafie znajdującej się w budynku szkoły.

   

   

  2) Przewodniczący szkolnego zespołu  egzaminacyjnego  lub  upoważniony  przez  niego  członek  tego  zespołu w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (około pół godziny przed rozpoczęciem  egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie, zgodnie z komunikatem o harmonogramie) sprawdza,  czy  materiały  egzaminacyjne  niezbędne  do  przeprowadzenia  egzaminu  nie  zostały naruszone.

   

  3) Przewodniczący  szkolnego zespołu  egzaminacyjnego  lub  upoważniony  przez  niego  członek  tego  zespołu przekazuje każdemu przewodniczącemu zespołu nadzorującego:

  1. a) arkusze egzaminacyjne  w  odpowiedniej  formie  i  liczbie  odpowiadającej  liczbie  zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych
  2. b) inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu z danego przedmiotu i na danym poziomie, tj.:
  • wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej, przygotowany przez OKE
  • formularz protokołu  przebiegu  egzaminu  maturalnego  w  danej  sali  egzaminacyjnej
  • naklejki przygotowane przez OKE
  • płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie opakowania płyty

  CD  następuje  w  sali  egzaminacyjnej  bezpośrednio  po  wniesieniu  do  sali  arkuszy egzaminacyjnych

  • zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych.

   

  4) Przewodniczący SZE odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie pozostającej w szkole dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu maturalnego oraz przechowuje ją zgodnie z przepisami prawa.

   

  1. Forma i terminy przeszkolenia osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych

   

  1) Szkolenie członków SZE w zakresie organizacji egzaminu maturalnego odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2020 r. w ramach szkolenia członków rady pedagogicznej.

   

  2)  Każdy nauczyciel wchodzący w skład SZE jest zobowiązany do indywidualnego zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzania egzaminów maturalnych, w tym z niniejszą instrukcją.

   

  3) Przewodniczący SZE wskazuje nauczyciela języka polskiego, będącego egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE, który przeprowadza szkolenie z zakresu organizacji egzaminu dla wszystkich nauczycieli języka polskiego z danej szkoły powołanych do zespołów przedmiotowych. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Szkolenie obejmuje zasady przeprowadzania egzaminu oraz stosowania kryteriów oceniania.

   

  4) Przewodniczący SZE wskazuje nauczyciela języka obcego nowożytnego, będącego egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE, który przeprowadza szkolenie dla wszystkich nauczycieli języków obcych z danej szkoły powołanych do zespołów przedmiotowych. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych.

   

  5) Członkowie poszczególnych PZE oraz ZN spotykają się z przewodniczącym SZE przed rozpoczęciem poszczególnych egzaminów, w celu omówienia najważniejszych spraw związanych z poprawnym przeprowadzeniem egzaminu.

   

  6) Członkowie SZE podpisują oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w dniu swego powołania.

   

   

  IV Harmonogram egzaminu maturalnego

   

  1. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

  dla absolwentów wszystkich typów szkół

   

  Część ustna egzaminu maturalnego
   

   

  od 7 do 22 maja

  (oprócz 10 i 17 maja)

   

  język polski

  języki mniejszości narodowych

  język łemkowski

  język kaszubski

  Egzamin jest przeprowadzany
  w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych
  od 4 do 22 maja

  (oprócz 10 i 17 maja)

  języki obce nowożytne
  Część pisemna egzaminu maturalnego
  Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
  4 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
  5 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
  język łaciński i kultura antyczna – pr
  6 środa język angielski – pp język angielski – pr
  język angielski – dj*
   

   

  7 czwartek matematyka – pr filozofia – pp
  filozofia – pr
  8 piątek biologia – pp wiedza o społeczeństwie – pp
  biologia – pr wiedza o społeczeństwie – pr
  9, 10 – sobota, niedziela
  11 poniedziałek chemia – pp informatyka – pp
  chemia – pr  

  informatyka – pr

  12 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
  język niemiecki – dj
  13 środa geografia – pp historia sztuki – pp
  geografia – pr historia sztuki – pr
  14 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
  język rosyjski – dj
  15 piątek język francuski – pp język francuski – pr
  język francuski – dj
  16, 17 – sobota, niedziela
  18 poniedziałek fizyka i astronomia – pp historia – pp
  fizyka i astronomia / fizyka – pr historia – pr

  19
  wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
  język hiszpański – dj
  język włoski – pp język włoski – pr
  20 środa język łemkowski – pp
  język włoski – dj
  język łemkowski – pr
  języki mniejszości narodowych – pr
  języki mniejszości narodowych – pp wiedza o tańcu – pp
  język kaszubski – pp wiedza o tańcu – pr
  język kaszubski – pr historia muzyki – pp
  historia muzyki – pr
  21 czwartek godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
  godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
  godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
  godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
  godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
  godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
   

   

  • pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
  • Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

   

   

   

   

   

   

  Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 3 lipca 2020 r.
  Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji
  o wynikach
  3 lipca 2020 r.
  Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji
  o wynikach
  3 lipca 2020 r.

   

   

  1. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

  dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

   

  Część ustna egzaminu maturalnego
   

   

  od 1 do 6 czerwca

   

   

   

   

   

  język polski

  języki mniejszości narodowych

  języki obce nowożytne

  język łemkowski

  język kaszubski

  Egzamin jest przeprowadzany
  w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

   

   

   

  Część pisemna egzaminu maturalnego
  Czerwiec Godzina 9:00            Godzina 14:00
  1 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
  2 wtorek matematyka – pp
  matematyka – pr

   

  3 środa język angielski – pp język angielski – pr
  język angielski – dj*

   

  4    czwartek wiedza o społeczeństwie – pp, pr filozofia – pp, prjęzyk łaciński i kultura antyczna – pp, pr
  5    piątek biologia – pp, pr informatyka – pp, pr
  6, 7 – sobota, niedziela
  8    poniedziałek chemia – pp, pr geografia – pp, pr
  informatyka – pr

   

  9    wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
  język niemiecki – dj
  10  środa język francuski – pr
  język francuski – pp język francuski – dj
  11  czwartek   Boże Ciało
  12  piątek Dzień bez egzaminów
  13, 14 – sobota, niedziela
  15    poniedziałek Język rosyjski – pp  

   

   

  język rosyjski – pr

  język rosyjski – dj

  16    wtorek fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr historia – pp, pr

  historia muzyki – pp, pr

  wiedza o tańcu – pp, pr

  17    środa język hiszpański – pp język hiszpański – pr

  język hiszpański – dj

  18    czwartek język włoski – pp język włoski – pr

  język włoski – dj

  19    piątek języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr

  język kaszubski – pp, pr

  język łemkowski – pp, pr

  zadania w języku obcym  ***

   

  *  Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2020 r.

  **  pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

  ***  Dodatkowe zadania egzaminacyjne  w języku obcym  z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki  mogą  rozwiązywać  absolwenci  oddziałów  dwujęzycznych,  w  których  przedmioty  te  były  nauczane  w  języku obcym nowożytnym.

   

   

  Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 3 lipca 2020 r.
  Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji
  o wynikach
  3 lipca 2020 r.

   

  Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji
  o wynikach
  3 lipca 2020 r.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego

  ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo
  w części pisemnej

   

  1.  Część pisemna – 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), godz. 9:00

  2.  Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja

  i  wypowiedź – formuła od 2015) – 24–25 sierpnia 2020 r.

   

  * Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 14 sierpnia 2020 r.

   

  Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 11 września 2020 r.
  Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2020 r.
  Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2020 r.

   

  V Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu maturalnego

   

  1. Język polski

   

  1) Sesja egzaminacyjna trwa od 7 do 22 maja 2020 roku (oprócz 10 i 17 maja).

  2) Przewodniczący SZE, nie później niż do 4 marca 2020 r., opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego zgodnie z instrukcją OKE i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi OKE. Ustalając harmonogram, uwzględnia także czas potrzebny na ustalenie liczby punktów przyznawanych zdającym, a także czas potrzebny na poinformowanie zdających o liczbie przyznanych im punktów.

   

   

  3) Każdy PZE może w danym dniu przeprowadzić egzamin dla nie więcej niż 20 osób. Szczegółowy harmonogram egzaminu zawiera listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, liczbę przerw i czas ich trwania.
  4) Każdego dnia egzamin może rozpocząć się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 i nie później niż

  ok. godziny 18:00. Szczegółowy harmonogram ustala przewodniczący SZE.

   

  5) Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających, zespół przedmiotowy ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu oraz przekazuje tę informację zdającym. Ogłoszenie liczby punktów przyznanych zdającym może się odbyć publicznie pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie. Przed przekazaniem zdającym liczby uzyskanych punktów należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie punktacji.

   

  6) Ustny egzamin maturalny z języka polskiego przeprowadzany jest z wykorzystaniem zadań
  w formie wydruków (nie przewiduje się dostępu do zadań w formie elektronicznej dla zdających).

   

  7) Przewodniczący SZE lub osoba przez niego upoważniona drukuje:

   

  a) komplet biletów z numerami wszystkich zadań

  ORAZ

  b) dwa komplety wszystkich zadań egzaminacyjnych (tj. 2 x 210 zadań): jeden komplet (210 zadań) dla członków zespołu przedmiotowego, jeden komplet (210 zadań) dla zdających.
  8) Przewodniczący SZE lub osoba przez niego upoważniona przygotowuje bilety dla zdających (drukuje plik ze wszystkimi biletami i tnie go na pojedyncze bilety) oraz pojemnik, np. pudełko, kopertę,
  z którego zdający będą losować numer zadania podczas egzaminu. Zdający nie mogą losować wydrukowanych zadań.

   

  9) Jeżeli w danej szkole część ustna egzaminu jest jednocześnie (tego samego dnia w tych samych godzinach) przeprowadzana przez więcej niż jeden zespół przedmiotowy, ww. materiały należy przygotować dla każdego z tych zespołów.
  10) Nie później niż na dzień przed egzaminem przewodniczący SZE umożliwia członkom zespołów przedmiotowych zapoznanie się z zadaniami egzaminacyjnymi w sposób zapewniający ochronę materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem, na terenie szkoły. Nie dopuszcza się wynoszenia zadań egzaminacyjnych poza szkołę.

   

  11) W dniu egzaminu przewodniczący zespołu przedmiotowego pobiera od przewodniczącego SZE:

   

  · wydrukowane bilety z numerami zadań wraz z pojemnikiem

  · wydrukowane zadania egzaminacyjne (2 komplety)

  · wykaz zdających w danym dniu

  · druki protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu i kart indywidualnej oceny

  · kryteria oceniania

  · czyste kartki opieczętowane pieczęcią szkoły do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi dla zdających.

   

  12)   W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący PZE, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego
  i obserwatorzy.

   

  13) W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.

   

  14) W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz specjaliści
  z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Osoby te nie mogą być jednocześnie członkami zespołu przedmiotowego.

   

  15) Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

   

  16) Egzamin przebiega w następujący sposób:

  Czynności wstępne Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności.

   

  Losowanie zadania

   

   

   

   

  Zdający losuje bilet z numerem zadania spośród wszystkich biletów umieszczonych w pojemniku. Informację o numerze wylosowanego zadania przekazuje członkom zespołu przedmiotowego. Przewodniczący zespołu przedmiotowego przekazuje zdającemu wydruk zgodny z numerem wylosowanego zadania.
  Wylosowane bilety z numerami zadań nie wracają do puli biletów, z której losują kolejni zdający przystępujący do części ustnej egzaminu danego dnia przed danym zespołem przedmiotowym.

   

  Przebieg egzaminu Zdający przygotowuje się do egzaminu. Po 15 minutach (lub po czasie faktycznie wykorzystanym przez zdającego, ale nieprzekraczającym 15 minut) wchodzi druga osoba, która losuje zadanie i przygotowuje się do odpowiedzi. W trakcie przygotowywania się drugiej osoby, pierwsza osoba zdaje egzamin przed zespołem przedmiotowym.

   

  Zdający nie może robić notatek na wydruku zadania. Notatki zapisuje wyłącznie na kartkach z pieczątką szkoły.

   

  Po zakończeniu przygotowania do wypowiedzi, zdający przechodzi
  z wydrukiem zadania i własnymi notatkami do wyznaczonego stolika.
  – Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym. Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.

   

  – Wypowiedź monologowa zdającego:

   

  · trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź
  w czasie krótszym niż 10 minut; czas wypowiedzi zdającego nie może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny)

  · nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony).

   

  – Rozmowa z zespołem przedmiotowym:

   

  · trwa ok. 5 minut

  · może dotyczyć zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury dołączonego do polecenia oraz treści i tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi

  · rozmowa nie może polegać na odpytaniu zdającego (za pomocą kilku– kilkunastu pytań); pytania nie mogą także dotyczyć faktograficznych detali dotyczących lektury / omówionych tekstów kultury, niepowiązanych z problemem określonym w temacie

  · rozmowa nie może być przedłużana z powodu krótszej wypowiedzi monologowej zdającego.

  – W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

   

  Ustalanie  liczby punktów Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających zespół przedmiotowy ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu z tej grupy oraz przekazuje zdającym informację
  o przyznanej punktacji.

   

   

  17) W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

   

  18) Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Członkowie zespołu przedmiotowego indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie odpowiedzi, z zastrzeżeniem że egzaminujący powinien ograniczyć robienie notatek do niezbędnego minimum. Swoje propozycje członkowie zespołu przedmiotowego nanoszą na kartę indywidualnej oceny.

   

  19) Przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez przewodniczącego SZE.
  W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół ostatecznej liczby punktów decydujący głos ma przewodniczący tego zespołu przedmiotowego.

   

  20) Przewodniczący zespołu przedmiotowego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sporządza dla każdego zdającego protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. W protokole w części dotyczącej problemu omawianego w trakcie rozmowy nie przepisuje się treści zadania; należy natomiast zapisać wszystkie pytania zadane zdającemu.

   

  21) Podczas ustalania liczby punktów w sali nie mogą przebywać zdający ani przygotowujący się do egzaminu.

   

  22) Wypełnione protokoły podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy oraz nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeśli byli obecni podczas egzaminu.

   

  1. Język obcy nowożytny

   

  1) Przewodniczący SZE, nie później niż do 4 marca 2020 r., opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi OKE. Ustalając harmonogram, uwzględnia także czas potrzebny na ustalenie liczby punktów przyznawanych zdającym, a także czas potrzebny na poinformowanie zdających o liczbie przyznanych im punktów.

   

  2) Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w harmonogramie, w uzgodnieniu ze szkolnym przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza szkolny przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (w ramach harmonogramu określonego w komunikacie dyrektora CKE).

   

  3) Do 30 kwietnia 2020 r. zestawy zadań oraz kryteria oceniania tych zadań i ich punktacji zostają przekazane przewodniczącemu SZE w sposób określony przez dyrektora komisji okręgowej. Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w szkole przystępuje łącznie:

   

  1. a) nie więcej niż 45 osób – liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego jest większa o 5 od liczby osób przystępujących do tego egzaminu;
  2. b) więcej niż 45 osób – liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego wynosi 50.

   

  4) Przewodniczący zespołu przedmiotowego organizuje spotkanie zespołu, nie wcześniej niż dzień przed terminem egzaminu z danego języka obcego nowożytnego, w celu przeanalizowania zestawów zadań do części ustnej egzaminu i kryteriów ich oceniania. Zestawy zadań egzaminacyjnych przekazuje zespołowi przewodniczący SZE w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.

   

  5) Dzień przed egzaminem przewodniczący zespołu przedmiotowego nadzoruje przygotowanie sali, a w szczególności:

  1. a) przygotowanie miejsc dla zdających, członków zespołu przedmiotowego oraz obserwatorów
  2. b) przygotowanie odpowiednich stanowisk dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  3. c) usunięcie pomocy dydaktycznych z zakresu przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin
  4. d) umieszczenie sprawnego zegara widocznego dla zdającego oraz zegara
   z sekundnikiem/stopera dla członków zespołu
  5. e) umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię
   i nazwisko) w danej sali.

   

  6) W dniu egzaminu przewodniczący zespołu przedmiotowego pobiera od  szkolnego przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego:

  • wydrukowane zadania egzaminacyjne; każdy zespół przedmiotowy otrzymuje po dwa komplety wydrukowanych zestawów zadań (jeden dla zdających oraz jeden dla zespołu)
  • kryteria oceniania zadań wraz z ich punktacją
  • listę zdających, dla których dany zespół przedmiotowy przeprowadza egzamin
  • druki protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu i kart indywidualnej oceny.

   

  7) W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy.

   

  8) W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz specjaliści
  z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku. Osoby te nie mogą być jednocześnie członkami zespołu przedmiotowego.

   

  9) Przewodniczący decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin przeprowadza członek zespołu, oraz dba o to, aby nauczyciel przeprowadzał egzamin, korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera. Nie dopuszcza się możliwości odmierzania czasu za pomocą aplikacji stanowiących element oprogramowania telefonu komórkowego.

   

  10) Przeprowadzając egzamin, egzaminujący postępuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi
  w zestawie dla egzaminującego.

   

  11) Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.

   

  12) W rozmowie wstępnej oraz zadaniach 2. i 3. egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zamieszczone w zestawie dla egzaminującego.

   

  13) Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.

   

  14) W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

   

  15) W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

   

  16) Egzamin przebiega w następujący sposób:

   

  1. a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności
  2. b) w sali przebywa jeden zdający
  3. c) zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu
  4. d) egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu
  5. e) po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane
   w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

   

  17) Członkowie zespołu przedmiotowego indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie odpowiedzi, z zastrzeżeniem że egzaminujący powinien ograniczyć robienie notatek do niezbędnego minimum. Swoje propozycje członkowie zespołu przedmiotowego nanoszą na kartę indywidualnej oceny. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania.

   

  18) Przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół liczby punktów decydujący głos ma przewodniczący tego zespołu przedmiotowego.

   

  19) Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodniczący lub członek zespołu wpisuje liczbę punktów do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.

   

  20) Podczas ustalania liczby punktów w sali nie mogą przebywać zdający.

   

  21) Wypełnione protokoły podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy oraz nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeśli byli obecni podczas egzaminu.

   

  22) Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających, zespół przedmiotowy ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu oraz przekazuje tę informację zdającym. Ogłoszenie liczby punktów przyznanych zdającym może się odbyć publicznie pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie. Przed przekazaniem zdającym liczby uzyskanych punktów należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie punktacji.

   

  VI Sposoby wyrażania wyników

   

  1) Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:

   

  1. a) w części ustnej – w procentach
  2. b) w części pisemnej – w procentach i na skali centylowej

  z  wyjątkiem  pisemnego  egzaminu  z  dodatkowych  zadań  z  matematyki,  biologii,  chemii,  fizyki, geografii  i  historii  nauczanych  w  języku  obcym  będącym  drugim  językiem  nauczania, przygotowanych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, których wyniki przedstawiane są wyłącznie w procentach.

   

  2) Wyniki egzaminu maturalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie:

   

  1. a) liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy – w części ustnej egzaminu maturalnego
  2. b) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych – w części pisemnej egzaminu maturalnego.

   

  3) Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

   

   VII Warunki zdania egzaminu maturalnego

   1) Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

  2) Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu

  1. a) unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub części ustnej, lub
  2. b) unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był to jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił, lub
  3. c) unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpił
   nie zdał egzaminu maturalnego.