• Spotkania z Rodzicami – I semestr roku szkolnego 2017/18

  Lp.

  Termin

  Treść

   1. 19.09.2017 1.Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły (WZO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny), planem pracy wychowawcy.

  2.Spotkanie Dyrekcją Szkoły z rodzicami  uczniów  klas I

  3.Spotkanie Dyrekcji Szkoły  z rodzicami  uczniów  klas maturalnych.

  4.Spotkanie Dyrekcji Szkoły z przedstawicielami Rady Oddziałowej do Rady Rodziców(przyjęcie planu pracy Rady Rodziców na rok szk. 2017/2018)

   2.  7.11.2017 1.Spotkanie klasowe z wychowawcą.

  2. Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji o uczniach.

   3.  12.12.2017 1.Spotkanie klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniówo propozycjach ocen za I semestr oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.2. Konsultacje indywidualne-przedstawienie informacji o osiągnięciachi problemach uczniów.
   4.  16.01.2018 1.Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodzicówo ocenach uzyskanych przez uczniów za I sem roku szk.2017/2018.