• Regulamin refundacji kosztów zakupu biletów.

  Regulamin refundacji kosztów zakupu biletów na dojazdy do szkoły lub refundacji kosztów pobytu ucznia w internacie w ZSE-U im. F. Chopina w Żychlinie w ramach ”Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński”

   

  1. Wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny/w uzasadnionych przypadkach pełnoletni uczeń) składa wniosek (załącznik nr 1) o refundację z tytułu kosztów zakupu biletu lub pobytu ucznia w internacie do dnia 10 września.

   

  1. Refundacja kosztów dla ucznia, który rozpoczął naukę w ZSE-U w trakcie trwania roku szkolnego nastąpi po złożeniu wniosku od miesiąca następnego, w którym uczeń rozpoczął naukę w szkole.

   

   

  1. Uczeń ubiegający się o refundację kosztów zakupu biletu na dojazd do szkoły zobowiązany jest dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca do wychowawcy klasy kserokopię zakupionego imiennego biletu miesięcznego na dojazd z miejsca zamieszkania do szkoły.

   

  1. Uczeń ubiegający się o refundację kosztów pobytu w internacie zobowiązany jest do 10-tego dnia każdego miesiąca dokonać wpłaty za dany miesiąc.

   

  1. W przypadku uczniów, których dotyczy pkt. 3 regulaminu, wychowawca klasy sporządza do 10-tego dnia każdego miesiąca listę uczniów uprawnionych do refundacji (załącznik nr 2) i przekazuje wraz z dowodami ksero biletów miesięcznych do księgowości.

   

  1. W przypadku uczniów, których dotyczy pkt 4 regulaminu kierownik internatu sporządza do 10-tego dnia każdego miesiąca listę uczniów uprawnionych do refundacji (załącznik nr 3) z planowanym kosztem pobytu za dany miesiąc.

   

  1. W przypadku zakupu przez ucznia biletu okresowego (kwartalny/półroczny/roczny) refundacja kosztów zakupu nastąpi w stosunku miesięcznym.

   

  1. W przypadku uczniów korzystających z innych źródeł dofinansowania refundacji podlegać będą rzeczywiste koszty poniesione przez rodzica/prawnego opiekuna.

   

  1. Wypłata refundacji nastąpi na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez rodzica /prawnego opiekuna do 10-tego dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do 31 grudnia.

   

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wypłata refundacji może nastąpić na rachunek bankowy ucznia lub w szkole za pisemnym potwierdzeniem odbioru w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

   

  1. Regulamin obowiązuje od 1.09.2016r.