• Innowacje pedagogiczne

  Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest określana jako ,,ulepszanie” , ,,wprowadzanie nowych rozwiązań”, ,,modernizacja” , ,,pozytywna zmiana” itp. Każdy z tych terminów zawiera część prawdy o istocie tego pojęcia. Otwiera zbiór cech , które przypisujemy innowacjom w ogóle.
  Specyfikę innowacji pedagogicznej zdefiniował W. Okoń:
  ,,Innowacją pedagogiczną jest zmiana struktury systemu szkolnego
  ( dydaktycznego , wychowawczego ) jako całości lub struktury ważnych jego składników – w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym. Składniki te obejmują m.in.: nauczycieli, uczniów programy i podręczniki , wyposażenie zakładów wychowawczych, środki masowego przekazu i środowisko wychowawcze. Wyrażenie ,,zmiana struktury” oznacza, że w innowacji pedagogicznej chodzi bardziej o zmiany wzajemnych związków między składnikami systemu szkolnego ( lub między elementami jakiegoś składnika ) niż o zmianę samych składników.

  Sens pedagogiczny innowacji wyznacza, nie tyle obszar nią objęty, lecz jej użyteczność z punktu widzenia dziecka. Celowość wprowadzania innowacji, jest tym wyższa, im więcej korzyści wyniesie z niej dziecko. Innowacja, która nie przynosi pozytywnych zmian jest tym samym niepotrzebna.
  Podstawowe źródła inspiracji innowacyjnej są następujące :
  • niezadowolenie z rezultatów własnej pracy;
  • niedogodności wynikające z funkcjonowania szkoły lub placówki oświatowej;
  • narastanie niepokojących zjawisk w pracy szkoły / placówki oświatowej;
  • oczekiwania odbiorców usług edukacyjnych i chęć sprostania im;
  • aspiracje zawodowe, dążenie do ,,mistrzostwa osobistego”;
  • chęć dotrzymania kroku zmianom zachodzącym w otoczeniu.