• Technikum Agrobiznesu

  5 – letnie Technikum (po szkole podstawowej)

  Technik  agrobiznesu prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz przetwórstwo żywności. Przygotowany jest także do prowadzenia działalność gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym, prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa i rozliczeń podatkowych.Technik agrobiznesu może prowadzić własną działalność gospodarczą jak również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. Zmiany demograficzne na wsi  i konieczność zmiany pokoleń wiążą się również z zapotrzebowaniem na osoby wykształcone, przedsiębiorcze i kreatywne, które będą prowadziły własne gospodarstwa  i przedsiębiorstwa obsługujące rolnictwo z wykorzystaniem intensywnych technologii i rachunku ekonomicznego.

  Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru!!!

  Zapraszamy do  technikum agrobiznesu oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zawód technik agrobiznesu obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe:

  •  Prowadzenie produkcji rolniczej
  • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu  po potwierdzeniu kwalifikacji . może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

  Absolwent technikum  lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik agrobiznesu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą
  • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
  • organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem
  • prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych
  • prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie