• Konkursy

  REGULAMIN

  SZKOLNEGO KONKURSU

  NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

  Jem śniadanie i uczę się dobrze gdyż…

  I. Cele konkursu:

  1. Promowanie zdrowego stylu odżywiania.

  2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;

  3. Kształtowanie umiejętności selekcji informacji i korzystania z różnorodnych źródeł.

  II. Adresaci konkursu: Uczniowie klas I Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

  III. Sposób przeprowadzenia konkursu:

  1. Praca konkursowa powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej.

  2. Prezentacja  powinien stanowić wyjaśnienie zdania Jem śniadanie i uczę się dobrze gdyż…

  3. Prezentacje mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych.

  4. Prezentacje należy dostarczyć na adres info_konkurs@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13.10.2015.

  5. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point. Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) uczestnika (uczestników).

  6. Slajd tytułowy powinien zawierać dane autora (imię i nazwisko, klasa).

  7. Prezentacja winna zawierać co najmniej 15 slajdów. Treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami, rycinami.

  8. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www).

  9. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.

  10. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.

  11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

  IV. Kryteria oceniania:

  1. Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.

  2. Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.

  3. Poprawność ortograficzna, stylistyczna, językowa i edycyjna.

  4. Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

  5. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.

  6. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

  7. Ogólne wrażenie estetyczne.

  V.  Nagrody:

  Laureaci I – III miejsca otrzymują nagrody. Przewidziane są również wyróżnienia. Prace nagrodzone i wyróżnione będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły,  a ich autorzy otrzymają oceny celujące z informatyki.