• Konkursy

   Regulamin konkursu

  Cele konkursu

  1. Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o realiach walki Polaków  o niepodległość w okresie przed I wojną światową i w czasie jej trwania.
  2. Pogłębienie wśród uczniów wiedzy dotyczącej wpływu  sytuacji międzynarodowej na odzyskanie niepodległości przez Polskę.
  3. Poszerzenie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy z różnymi źródłami wiedzy historycznej.

  Tematyka

  Zawiera poniższe zagadnienia, z których uczestnik wybiera dowolną ilość         ( może być jedno lub więcej, można też je łączyć. Wybór należy do Was).

  1. Sytuacja społeczeństwa polskiego pod zaborami  podczas I wojny światowej.
  2. Działania wojenne na ziemiach polskich podczas I wojny światowej.
  3. Radość i świętowanie Polaków z okazji odzyskania wolności  i niepodległości po zakończeniu I wojny światowej.
  4. Działania wojenne 1914-1918 w Europie i na świecie.
  5. Stosunek zaborców i innych państw do Polaków podczas I wojny światowej.
  6. Wybitni przywódcy polscy i ich rola w walce o niepodległość państwa w czasie I wojny światowej.
  7. Dzień 11 listopada 1918 r. w oczach współczesnego społeczeństwa polskiego.
  8. Region koniński podczas I wojny światowej.
  9. Wielkie zwycięstwa oręża polskiego a odzyskanie niepodległości 11listopada 1918 roku.

  Zasady

  Uczestnicy  wybierają jedną formę wykonania pracy lub więcej  z niżej podanych. Można przygotować  pracę w zespołach do trzech  osób.

  1. Praca plastyczna wykonana dowolną  techniką.
  2. Plakat.
  3. Prezentacja multimedialna.
  4. Prezentacja w postaci papierowej.
  5. Praca pisemna:
   1. Pamiętnik
   2. Esej
   3. Referat
   4. Rozprawka
   5. Wypracowanie
   6. Album.
   7. Wystawka.

  Każda wykonana praca powinna zawierać metryczkę:

                              Imię nazwisko  ucznia

         klasa

    Termin zgłoszeń: 

  Prosimy zgłaszać się w Bibliotece szkolnej  lub na lekcjach historii

  od 28.09. do  03.10.2015r.

  Ostateczny termin składania prac konkursowych mija 25.10.2015 r.

         Uwaga !!!

        Prace składamy w Bibliotece szkolnej.