• Konkursy

  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O PATRONIE  FRYDERYKU CHOPINIE

   

  ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

  1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich Technikumoraz klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego ZSE-U w Żychlinie.

  Uczniowie klas maturalnych mogą brać udział dobrowolnie.

  1. Cele konkursu:

  a)      Poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości wybitnego polskiego kompozytora,

  b)      Doskonalenie umiejętności  poszukiwania i selekcji wiadomości, rozwijanie kreatywności, percepcji wytworów kultury,

  c)       Wdrażanie do korzystania z technologii informacyjnej i komputerowej.

   

  2. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Patronie Fryderyku Chopinie jest

  p. dyr. Anna Matczak- Gaj, p. Magdalena Śliwińska, p. Urszula Jędrzejewska- Kamińska.

   ORGANIZACJA ETAPU KLASOWEGO I FINAŁU

  1. Konkurs składa się z dwóch etapów: klasowego oraz finału szkolnego.

  Eliminacje klasowe przeprowadza  wychowawca w wybranej przez siebie dowolnej formie. Wychowawca wyłania dwie osoby, które będą reprezentowały klasę w finale szkolny oraz zgłasza te osoby do dnia 25 lutego w bibliotece szkolnej.

  2. Etap finałowy przeprowadzany przez organizatorów odbędzie się dnia 27.02.2013r.(środa)

  w Sali Balowej Pałacu Bronikowskich. Reprezentanci klas samodzielnie wypełnią test

  z pytaniami, którego poprawne rozwiązanie utworzy hasło. Czas przeznaczony na realizację zadania wynosi 30 minut. Szkolna Komisja Konkursowa po sprawdzeniu testu wyłoni  nagrodzonych. Rozdanie nagród i dyplomów nastąpi w Dniu Patrona 1 marca 2013r.

  3. Pytania testowe uwzględniać będą znajomość najważniejszych faktów z biografii oraz twórczości kompozytora. Prosimy uczniów o obowiązkowe zapoznanie się ze stroną internetową  poświęconą Fryderykowi Chopinowi: pl.chopin.nifc.pl

  Również biblioteka szkolna oferuje przydatne wychowawcom i uczniom książki i publikacje.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   

  Na wszelkie pytania dotyczące organizacji konkursu odpowiedzą:

  p. M. Śliwińska i p. U. Jędrzejewska- Kamińska