• Szkoła Branżowa I stopnia

   

  Szkoła Branżowa I stopnia w Żychlinie

  Kształci w zawodach w trzyletnim cyklu kształcenia:

  • magazynier Logistyk – NOWOŚĆ!!!
  • kucharz
  • rolnik
  • pracownik pomoniczy gastronomii – NOWOŚĆ !!!
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  ( dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)– NOWOŚĆ !!!

  KUCHARZ

  Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

  Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

  W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

  W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

  Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

  1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) przechowywania żywności;

  2) sporządzania potraw i napojów;

  3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

   Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

  300 godz.

  T.6. Sporządzanie potraw i napojów

  700 godz.

  ROLNIK  13003

  Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

  Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

  W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

  W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

  Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

   CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

  2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

  3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;

  4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

   Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

  230 godz.

  R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

  650 godz.

  PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 911205 – NOWOŚĆ

  Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

  Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

  W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

  W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

  Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

  CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;

  2) wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;

  3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;

  4) wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;

  5) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.

  Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

  200 godz.

  T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

  900 godz.

  MAGAZYNIER  LOGISTYK – NOWOŚĆ

  Nauka

  W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczymy Cię obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.

  Umiejętności zawodowe

   przyjmuje i wydaje towary z magazynu;

   przechowuje towary w magazynie;

   ponosi odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie;

   prowadzi dokumentację magazynową,

   obsługuje zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzenie logistyczne i dystrybucję,

   organizuje procesy przedprodukcyjne.

  Możliwości dalszego kształcenia

  Absolwent szkoły Branżowej I stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji AU.22. Obsługa magazynów  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.32. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Kwalifikację AU.32 można uzyskać kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia.

  Zatrudnienie

   magazyny;

   centra logistyczne;

   terminale kontenerowe;

   centra dystrybucyjne;

   firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.