• Dokumenty

  Statut Zespołu

  zawiera następujące informacje:

  • Podstawowe informacje o Szkole
  • Cele i zadania Szkoły
  • Organy Szkoły
  • Organizacja Szkoły
  • Nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice
  • Uczniowie Szkoły
  • Sztandar i ceremoniał szkolny

  • System oceniania
  • Postanowienia końcowe

   

  Program Wychowawczy

  Program wychowawczy przedstawia zadania i cele wychowawcze szkoły oraz opis działań wychowawczych prowadzonych przez wszystkich nauczycieli.

  Szkolny Program Profilaktyki

  Program profilaktyki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie jest wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska szkoły oraz przemian społeczno – ekonomicznych w kraju.

  Koncepcja Rozwoju Szkoły (2012-2016)

  Koncepcja rozwoju Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F.Chopina w Żychlinie powstała w celu ustalenia kierunków działań w zakresie organizacji i funkcjonowania placówki w latach 2012 – 2016 w oparciu o analizę mocnych i słabych stron placówki, koncepcję dyrektora kierowania szkołą, priorytetów nadzoru pedagogicznego oraz oceny i analizy działalności szkoły z lat poprzednich. Realizacja programu dopuszcza możliwość dokonywania zmian w miarę niezbędnych środków oraz w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych np. reforma oświaty, nowe możliwości finansowe itp.