• Dokumenty

  zawiera następujące informacje:

  • Podstawowe informacje o Szkole
  • Cele i zadania Szkoły
  • Organy Szkoły
  • Organizacja Szkoły
  • Nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice
  • Uczniowie Szkoły
  • Sztandar i ceremoniał szkolny

  • System oceniania
  • Postanowienia końcowe

   

  Statut Branżowej Szkoły 2019

  Statut  technikum 2019

  Statut liceum 2019

  Program Wychowawczo-Profilaktyczny – 2018/19

  Program wychowawczy przedstawia zadania i cele wychowawcze szkoły oraz opis działań wychowawczych prowadzonych przez wszystkich nauczycieli.

   

  Koncepcja Rozwoju Szkoły (2012-2016)

  Koncepcja rozwoju Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F.Chopina w Żychlinie powstała w celu ustalenia kierunków działań w zakresie organizacji i funkcjonowania placówki w latach 2012 – 2016 w oparciu o analizę mocnych i słabych stron placówki, koncepcję dyrektora kierowania szkołą, priorytetów nadzoru pedagogicznego oraz oceny i analizy działalności szkoły z lat poprzednich. Realizacja programu dopuszcza możliwość dokonywania zmian w miarę niezbędnych środków oraz w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych np. reforma oświaty, nowe możliwości finansowe itp.

  Regulamin Internatu

  Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu. Został opracowany i przyjęty do realizacji przez przedstawicieli Zarządu Młodzieżowej Rady Internatu, Kierownika Internatu, Radę Wychowawców Internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie dnia 11.01.2018 r.