• Program z zakresu OZE

  O projekcie

  Wstępując do Unii Europejskiej przyjęliśmy zobowiązanie, że nasza energetyka będzie przyjazna środowisku naturalnemu, czemu ma służyć tzw. program „Trzech dwudziestek” przyjęty podczas szczytu w Brukseli. Zakłada on 20% udział w odnawialnych źródłach energii (OZE) w całym bilansie energetycznym Unii, 20% oszczędność energii oraz 20% redukcję emisji gazów cieplarnianych.

  Do roku 2020 Polska musi zwiększyć do 15%, z obecnych 3,8% udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Jeśli nie osiągniemy tego poziomu, nasz kraj będzie musiał kupować tak zwane „zielone certyfikaty” od krajów mających nadwyżki w produkcji energii odnawialnej.

  W Polsce wykorzystanie OZE pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Inwestycje w proekologiczne rozwiązania energetyczne zarówno w skali makro (np. w gminie), jak i mikro (z perspektywy indywidualnego użytkownika) napotykają wiele barier. Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku mieszkańcom Polski brakuje m.in. wiedzy na ten temat (23%). Z powyższego wynika ogromna potrzeba edukacji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

  W dniu 24 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki w piśmie wystosowanym do Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej w Warszawie poprosiło o opinię w zakresie potrzeby stworzenia nowego zawodu z obszaru OZE. W odpowiedzi PIEO potwierdziło konieczność wykształcenia specjalistów z tego zakresu, jednakże przy założeniu, że nowy program kształcenia uwzględni wymagania stawiane przez Unię Europejską w Dyrektywie 2009/28/WE.

  EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie, która działa w obszarze rolnictwa i od wielu lat specjalizuje się w tematyce Odnawialnych Źródeł Energii doszła do wniosku, iż nowy program kształcenia powinien zostać opracowany i wdrożony w szkołach ponadgimnazjalnych ” zawodowych”, które kształcą w zawodach rolniczych. Wynika to z:braku kompleksowych praktycznych programów nauczania o tematyce OZE w szkołach ponadgimnazjalnych,
  brak opracowanych metod nauczania związanych z tematyką OZE pozwalająca na właściwe prowadzenie edukacji w tym zakresie,
  brak modeli praktycznych związanych z tematyką OZE ułatwiających edukację z tego zakresu.

  Obecnie potrzebę zatrudnienia specjalistów z zakresu OZE potwierdzają przedsiębiorstwa zajmujące się tą tematyką (firmy dystrybucyjne i doradcze) oraz centra ekologiczne. Według Europejskiej Rady Energii Odnawialnej (EREC) oraz Greenpeace w Europie w sektorze OZE zatrudnionych jest obecnie ponad 450 tys. osób, jednocześnie szacuje się, że do 2030 r. ilość miejsc pracy wzrośnie do 8 min, z czego 6,9 min ludzi zajmie się produkcją zielonej energii a 1,1 min znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach wdrażających technologie i urządzenia oszczędzające energię. Zatem stworzenie takiego programu (wraz z metodyką nauczania oraz modelami praktycznymi) pozwoli w przyszłości na uzyskanie kwalifikacji przez uczniów i znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia na rynku pracy.

  W celu opracowania i wdrożenia praktycznego programu nauczania z zakresu odnawialnych źródeł energii w szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach o profilu rolniczym EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie wraz z Partnerem – Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zaproponowała innowacyjny projekt w ramach Priorytetu III Działanie 3.5 Projekty innowacyjne:

  „Praktyczny program z zakresu OZE
  – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych.”

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  CEL OGÓLNY:

  Opracowanie i wdrożenie praktycznego programu nauczania z zakresu OZE w szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach o profilu rolniczym w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2013 r.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  Opracowanie metod nauczania związanych z tematyką OZE pozwalająca na właściwe prowadzenie edukacji w tym zakresie,
  Opracowanie modeli praktycznych związanych z tematyką OZE ułatwiających edukację z tego zakresu oraz obudowy dydaktycznej dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z tego przedmiotu.

  Jest to pierwszy tak kompleksowy projekt wzmacniający potencjał i kompetencje uczniów szkół rolniczych w Polsce w zakresie OZE. Projekt wpisuje się w temat „Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” w obszarze modernizacji programów nauczania. Program taki spełnia również kryteria horyzontalne w zakres, zgodności z politykami i zasadami wspólnotowymi w tym polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju w zakresie wykorzystania OZE.

  Szczegółowe informacje na stronie :

  www.praktycznyprogram.ekspert-sitr.pl/