• Rekrutacja 2021/2022 Dokumenty do pobrania,

  NIE MA NABORU ELEKTRONICZNEGO !!!

  Poniższe dokumenty należy pobrać,wypełnić i dostarczyć

  za pomocą jednego z wymienionych sposobów:

  •  pocztą elektroniczną (skan dokumentów lub zdjęcie) na adres:  zseu@zychlin.edu.pl
  • wysłać pocztą tradycyjną (wskazany list polecony) na adres szkoły:

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych   Żychlin, ul. Parkowa 2  62-571 Stare Miasto

  • osobiście do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:00

  Uwaga: Jeśli nie możesz pobrać dokumentów – zmień przeglądarkę!!!

   

     Podanie do szkoły

     Kwestionariusz osobowy kandydata

     Podanie do internatu

      Podanie do szkoły policealnej

  Rekrutacja 2021/2022

   

  Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

  Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

  Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
   go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

  Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

  Terminy uzupełnienia wniosków

  Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

  Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

  W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

  Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

  Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

  Więcej informacji na stronie gov.pl

  Materiały o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

   

  Terminy do godziny zadania – czynności
  Kandydat składa dokumenty w siedzibie szkoły – brak naboru elektronicznego
  ZSEU  przyjmuje dokumenty od kandydatów do poszczególnych oddziałów zgodnie z poniższą listą:a) wypełnione i podpisane podanie  (wzór podania można pobrać ze strony internetowej zychlin.edu.pl),b) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy
  Kandydat dostarcza dokumenty do szkoły ZSEU

  – świadectwo ukończenia szkoły
  – zaświadczenie  wynikach egzaminu ósmoklasisty                                       – posiadane orzeczenia, opinie, zaświadczenia.

  ZSEU ogłasza listy kandydatów
  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSEU
  (kandydat zapoznaje się z wynikami naboru, dostarcza brakujące dokumenty i odbiera skierowanie do lekarza o ile nie zostało wydane wcześniej)wydanie przez szkołę dla kandydatów do techników i Branżowych szkół I stopnia skierowań na badania lekarskie
  Kandydat dostarcza oryginały
  (o ile nie zostały złożone wcześniej)
  – świadectwa ukończenia szkoły
  – i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty zdrowia
  ZSEU  podaje  oficjalną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  W Szkole prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
  – do oddziałów, w których są wolne miejsca – przyjmowanie od kandydatów oryginałów dokumentów

   

  Data: 2020-02-03, rozmiar: 248 KB

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami dotyczącymi terminówrekrutacji  na rok szkolny 2019/2020.