• Absolwenci ZSE-U

  Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych

  im. Fryderyka Chopina

  w Żychlinie

   

  PROFIL ABSOLWENTA

   

  1) sfera rozwoju intelektualnego:

  • mogący posiąść wiedzę i umiejętności zakreślone programem szkoły w stopniu, na jaki pozwalają jego zdolności i predyspozycje;
  • umiejący wykorzystać różne źródła technik naukowych;
  • stosujący wiedzę w praktyce;
  • potrafiący poprawnie posługiwać się językiem ojczystym;
  • świadomy siebie i stadium własnego rozwoju;
  • zdolny do przygotowania się do egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych;
  • zdolny do skutecznego pozyskiwania informacji ze wszelkich dostępnych źródeł;
  • określający swoje zainteresowania;

   

  2) sfera rozwoju duchowo – emocjonalnego:

  • mający wysokie poczucie estetyki;
  • umiejący podejmować decyzje;
  • wyrażający niezgodę na przemoc i reagujący na nią;
  • uczciwy wobec siebie samego;
  • posiadający umiejętność autoprezentacji, budowania własnej wartości, pokonywania stresu;
  • empatyczny;
  • znający własne uzdolnienia i ograniczenia;
  • rozumiejący światopogląd kulturowo odmiennego człowieka, szanujący wierzenia, religie, wartości i tabu drugiego człowieka;
  • odróżnia dobro od zła;
  • dojrzały emocjonalnie;

   

  3) sfera rozwoju moralno – społecznego:

  • łatwo nawiązujący kontakty;
  • przejawiający emocjonalny stosunek do problemów ludzi;
  • wrażliwy na otoczenie społeczne;
  • obiektywny i tolerancyjny;
  • mający poczucie odpowiedzialności moralno – społecznej;
  • w pracy przyjmujący właściwe postawy etyczne;
  • świadomy pełnej zdolności do czynności prawnych, jaką posiadają pełnoletnie osoby fizyczne;
  • orientujący się w problematyce stereotypizacji, dyskryminacji;
  • wdrażany do samorządności;
  • podejmujący działania na rzecz ubogich, niepełnosprawnych, odrzuconych;

   

  4) sfera rozwoju fizycznego:

  • zachowujący higieniczny tryb życia;
  • unikający nałogów, świadomy ich niszczącej siły;
  • dbający o stan zdrowia;
  • przejawiający zachowania proekologiczne;
  • zdolny do pozytywnego myślenia;

   

  5) sfera rozwoju zawodowego:

  • charakteryzujący się praktycyzmem;
  • zaangażowany w pracę;
  • przygotowany do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej;
  • przygotowany do wejścia na rynek pracy;
  • dobry organizator pracy;