• Technikum Leśne – NOWOŚĆ

  5 – letnie Technikum (po szkole podstawowej)

  Kształcenie odbywać się będzie  w Technikum  i obejmuje 2 kwalifikacje:

  • Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
  • Użytkowanie zasobów leśnych

  Po zdaniu tych dwóch kwalifikacji – w terminie wyznaczonym przez szkołę uczeń otrzymuje tytuł technik leśnik. Upoważnia to do podjęcia pracy w Lasach Państwowych – po uprzednim odbyciu rocznego stażu – lub podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku.

  Przedmioty zawodowe:

  • Środowisko leśne i jego ochrona
  • Zagospodarowanie lasu
  • Technika leśna
  • Użytkowanie zasobów leśnych

   CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;

  2) organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych;

  3) prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;

  4) prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych;

  5) organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu;

  6) prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą (przyczepami).

  2. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

  350 godz.

  R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

  420 godz.

  R.14. Użytkowanie zasobów leśnych

  420 godz.