• Deklaracja Dostępności

  Deklaracja dostępności cyfrowej

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.e-bip.org.pl/zseu/, www.zychlin.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

  Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem dostępności treści zawartych na stronie www.zychlin.edu.pl

  W Zespole Szkól Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie     przeprowadzono autodiagnozę, której celem była ocena  poziomu dostępności szkoły oraz identyfikacja rozwiązań, niezbędnych inwestycji  dla poprawy dostępności.

  Stan dostępności cyfrowej

  Strona internetowa BIP  jest  częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy                        z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
  2. Część plików publikowana jest w formie skanu, część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty były przygotowane prawidłowo.

  Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie BIP za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Na stronie BIP zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon wersja dla niedowidzących oraz AaAa.
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.

   

   

  Dostępność architektoniczna obiektów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie 

  Budynki Zespołu Szkól Ekonomiczno -Usługowych w Żychlinie są częściowo przystosowane  dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  • Budynek pałacu- główna siedziba szkoły, internatu, stołówki  są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( brak wind, podjazdów). W razie potrzeby, pracownicy szkoły (kadra pedagogiczna i niepedagogiczna) są zobowiązani przyjąć interesanta   w budynku przystosowanym do potrzeb osób z taką niepełnosprawnością  lub istnieje możliwość zejścia pracownika do interesanta, załatwienia spraw w sposób dla niego dogodny.
  • Budynki : pawilonów oświatowych B i C  oraz kompleksu sportowo-dydaktycznego, centrum gastronomicznego, zaplecza boiska ORLIK są przystosowane dla osób                             z niepełnosprawnością ruchową ,
  • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w budynku kompleksu sportowo-dydaktycznego, internatu, centrum gastronomicznego, stołówki, zaplecza boiska ORLIK.
  • W bibliotece szkolnej mieszczącej się w pałacu  na parterze, znajduje się tłumacz języka migowego (online). Usługa jest dostępna bezpłatnie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.
  • Przed budynkami przy ul. Jodłowej  wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a przy budynku Pałacu jedno miejsce parkingowe
  • Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Matczak-Gaj-Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie
  • E-mail: zseu@zychlin.edu.pl
  • Telefon: 63 244 25 53 lub 63 244 26 63

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie  musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Powiat Koniński
  • Adres: al. 1 Maja 9, 62-510 Konin
  • Telefon: 63 240 32 00
  • E-mail: powiat@powiat.konin.pl

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

  1. Solidarności 77
   00-090 Warszawa
   Telefon (22) 55 17 700
   e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
   https://www.rpo.gov.pl/

  Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2021-03-26