• PODSUMOWANIE I EDYCJI PROJEKTU „ Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”

  30 czerwca 2020

  PODSUMOWANIE I EDYCJI PROJEKTU

  Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

   

  Projekt „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” skierowany był do uczniów klas Liceum( 1LOP i 2 LO). Jednym z podstawowych działań projektowych było powstanie pracowni fizycznej. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. Doposażenie pracowni uatrakcyjniło ofertę edukacyjną oraz pozwoliło uczniom na naukę w drodze doświadczeń, a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.

  W wyniku przeprowadzonych zajęć projektowych uczniowie nabyli  doświadczenie zarówno praktyczne jak i teoretyczne, a nauczyciele uzyskali  szereg nowych kwalifikacji i kompetencji w zakresie nauczania. Poprzez doradztwo zawodowe projekt przyczynił  się do rozwoju postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia te uświadomiły uczniom co będzie im towarzyszyć gdy obiorą wymarzoną ścieżkę zawodową.

  Warsztaty geograficzne umożliwiły uczniom zapoznanie się ze środowiskiem geograficznym Regionu Konińskiego. Uczniowie nabyli umiejętność wykorzystywania GIS do własnych celów. Zaznajomili się z podstawowymi prawami geografii społeczno-ekonomicznej, nauczyli się wykorzystywać podstawowe metody badawcze m.in. obserwację terenową, pomiar, ankietę, wywiad.

  W ramach koła zainteresowań z fizyki kształtowano  postawy twórcze, rozwijano pomysłowość w myśleniu i działaniu. Uczniowie planowali  eksperymenty, wykonywali doświadczenia i  wyciągali  wnioski. Wykorzystywali dostępne źródła do zdobywania wiadomości z zakresu literatury i multimediów. Dbali o płynne posługiwanie się terminologią fizyczną, zdobyli określony zasób pojęć i uczyli się posługiwać językiem fizycznym.

  Dzięki zajęciom wyrównawczym z j. angielskiego i z matematyki uczestnicy projektu mogli wyrównać  zaległości i braki w wiadomościach , mieli możliwość powtórzenia i utrwalenia wiedzy przekazywanej na lekcjach oraz skorzystania z indywidualnej formy pomocy nauczyciela. Dzięki tym zajęciom osiągnęli  lepsze wyniki w nauce , podnieśli poziom samooceny, zwiększyli  wiarę we własne siły.

  Wsparciem w ramach projektu objęci byli  także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia te nauczyły uczestników umiejętności aktywnego słuchania,  podejmowania współpracy, lepszego kontrolowania trudnych emocji oraz  wyrażania swojego zdania w sposób asertywny. Uczniowie udoskonalili umiejętność radzenia sobie ze stresem, wzmocnili poczucie własnej wartości oraz motywację do pracy. Podczas doradztwa indywidualnego uczniowie rozwiązywali testy określające ich osobowość, predyspozycje zawodowe, zdolności komunikacyjne i organizacyjne, zainteresowania i skłonności. Przeprowadzony został test pozwalający dokonać samooceny. Założona została teczka zawodowa. Na warsztatach uczniowie poznali jakie zasady obowiązują przy konstruowaniu CV oraz listu motywacyjnego, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozwijali podstawowe umiejętności interpersonalne, poznawali tajemnice rynku pracy.