• Wydarzenie kulinarne w ZSEU

  22 listopada 2019

  W dniu 25.11.2019 r. od 10.40  jesteśmy organizatorem wydarzenia kulinarnego.
   
  Zostanie przeprowadzony wykład wraz z warsztatami, które poprowadzi najmłodszy uczestnik popularnego programu kulinarnego Masterchef – Bartosz Adamski –  „Kupuj i gotuj z polską wieprzowiną”. Jego kanał na YouTube ” Bartek bez przepisu” ogląda szeroka rzesza fanów.
   Po warsztatach w Centrum Gastronomicznym odbędzie się konkurs kulinarny, a najlepsi kucharze zmierzą się w kolejnym etapie w Warszawie.
   Organizatorzy: Elżbieta Sell, Kinga Łajdecka

   

  KONKURS KULINARNY

   „KUPUJ I GOTUJ Z POLSKĄ WIEPRZOWINĄ”

   

  1. Postanowienia ogólne
  2. Organizatorem konkursu „Kupuj i gotuj z polską wieprzowiną” (zwanego dalej „Konkursem”) jest LABEL SUPPORT Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie,  Foksal 16, 00-372 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745721, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 525-276-05-69, REGON 381072530 (dalej zwana: „Organizatorem”).
  3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Jest to Konkurs kulinarny dla uczniów wskazanych przez Organizatora szkół gastronomicznych.
  5. Konkursu realizowany jest w związku z kampanią promującą polskie mięso wieprzowe, w ramach zadania „Kupuj i gotuj z polską wieprzowiną”. Projekt został sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Konkurs może być nagrywany i udostępniony w internecie, w tym w szczególności na Youtube oraz na Facebooku.
  6. Konkurs przebiega w II etapach:
  • Etap szkolny – w którym rywalizować będą między sobą uczniowie danej Szkoły w liczbie nie mniej niż 20 uczniów;
  • Etap międzyszkolny – w którym rywalizować między sobą będą Szkoły, reprezentowane przez uczniów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w Konkursie na Etapie szkolnym.
  1. Terminy przebiegu poszczególnych Etapów Konkursu zostanie ustalony z przedstawicielami poszczególnych Szkół.
  2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

   II. Uczestnicy Konkursu

  1. Konkurs odbywać się będzie w wybranych przez Organizatora szkołach gastronomicznych (zwanych dale „Szkołami”). Uczestnikami konkursu będą uczniowie szkół gastronomicznych, wybrani jako reprezentanci Szkoły do udziału w Konkursie.
  2. Uczestnik Konkursu:
  • ma ukończone 16 lat;
  • jest uczniem szkoły gastronomicznej, która przystąpiła do Konkursu;
  • został wskazany jako reprezentant Szkoły w Konkursie przez Dyrektora Szkoły lub inną upoważnioną osobę;
  • nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora lub jego współpracownika;
  • zamieszkuje na terytorium Polski.
  1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie za pisemna zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
  2. Wzięcie udziału w Konkursie, poprzez zgłoszenie do Konkursu (zgodnie z § III Regulaminu), oznacza że Uczestnik oraz jego pełnoprawni opiekunowie:
  3. akceptują warunki Regulaminu i zobowiązują się do ich przestrzegania,
  4. wyrażają zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Konkursie w zakresie określonym w Regulaminie oraz w działaniach marketingowych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora w zakresie realizacji zadania „Kupuj i gotuj z polską wieprzowiną”,
  5. wyrażają zgodę na swobodne wykorzystanie przez Organizatora, ich udziału w Konkursie zarówno w części jak i całości, również w postaci dowolnych fragmentów,
  6. wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo i ilościowo korzystanie przez Organizatora, ze swoich wizerunków, głosu, wypowiedzi w całości i we fragmentach w celach związanych z organizacją Konkursu, oraz rozpowszechnieniem materiałów filmowych oraz zdjęciowych w celach marketingowych w związku z promocją polskiego mięsa wieprzowego w ramach realizacji zadania „Kupuj i gotuj z polską wieprzowiną”.
  7. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 7 lit d) odnosi się do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili realizacji Konkursu, a w szczególności: a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), c) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie).
  8. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie.

   III.  Zgłoszenie do Konkursu

  1. Zgłoszenie Szkoły następuje poprzez wypełnienie i podpisania formularza zgłoszeniowego.
  2. Uczestnik, a w przypadku gdy jest nieletni – jego rodzice lub opiekunowie prawni muszą zapoznać się z Regulaminem, a następnie dokonać zgłoszenia.
  3. Każdy Uczestnika jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi przed rozpoczęciem Konkursu następujące dokumenty (Załącznik do Regulaminu):
  4. oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo w Konkursie oraz zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku podpisane przez Uczestnika lub w przypadku gdy jest nieletni, przez obydwoje rodziców lub pełnoprawnych opiekunów Uczestnika;
  5. oświadczenie o akceptacji Regulaminu podpisane przez Uczestnika lub w przypadku gdy jest nieletni, przez obydwoje rodziców lub pełnoprawnych opiekunów Uczestnika.
  6. Najpóźniej do dnia rozpoczęcia Konkursu, Szkoła zobowiązana jest dostarczyć imienną listę Uczestników.
  7. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest posiadać przy sobie w dniach występów dowód osobisty lub legitymację szkolną i okazać taki dokument na każde żądanie Organizatora lub osób przez niego wskazanych. Nie okazania takich dokumentów Organizatorowi lub też niezgodność znajdujących się tam danych, z danymi osobowymi zamieszczonymi w zgłoszeniu do Konkursu, może skutkować wykluczeniem uczestnika z Konkursu.

   IV Zadanie konkursowe

  1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepiej przygotowanej potrawy opartej na polskim mięsie wieprzowym, co będzie odbywać się w formie wymagającej występu przed Jury.
  2. Jury składać się będzie z minimum trzech Jurorów.
  3. Jury ocenia realizację zadań konkursowych przez Uczestników.
  4. Przy ocenie Uczestników i wykonywanych przez nich dań Jury bierze pod uwagę m.in.:, smak i zapach potraw, umiejętności i wiedzę Uczestników, kreatywność i pomysłowość Uczestników, umiejętności pracy w zespole Uczestników.
  5. Przygotowane potrawy będą oceniane przez Jury. Decyzje Jury, są niepodważalne i ostateczne. Jury nie musi uzasadniać swoich decyzji.
  6. O wyborze najlepiej przygotowanych potraw decyduje głosowanie Jurorów.

   V Etap szkolny

  1. Na Etapie szkolnym rywalizują ze sobą Uczestnicy wyłonieni z danej Szkoły w licznie nie mniejszej niż 20 osób.
  2. Zadaniem każdego Uczestnika będzie przygotowanie potrawy, której podstawowym elementem będzie polskie mięso wieprzowe. Potrawa przygotowana zostanie ze składników dostarczonych przez Uczestników. Organizator zwróci Uczestnikom koszt zakupu produktów do kwoty 70 zł brutto.
  3. Uczestnicy mają możliwość wykorzystania półproduktów takich jak: demi glace, sos jus, majonez, ketchup, wywar wieprzowy.
  4. Czas na przygotowanie potrawy wynosi 50 minut.
  5. Celem Etapu szkolnego będzie wybór trzech najlepiej przygotowanych potraw. Uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody oraz będą reprezentować szkołę na Etapie międzyszkolnym.
  • VI Etap międzyszkolny
  1. Na etapie międzyszkolnym rywalizują ze sobą Szkoły, reprezentowane przez trzyosobowe zespoły złożone ze zwycięzców Etapu szkolnego tj. Uczestników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca. W przypadku, gdyby któryś z Uczestników nie mógł wziąć udziału w Etapie międzyszkolnym, może zostać zastąpiony przez Szkołę przez innego Uczestnika Konkursu, spełniającego warunki z §II ust.2.
  2. Zadaniem Uczestników, będzie zespołowe przygotowanie dania głównego opartego na mięsie wieprzowym oraz dodatkowo do wyboru Uczestników: przystawki, zupy lub deseru. Potrawy przygotowane zostaną ze składników dostarczonych przez Uczestników. Organizator zwróci Uczestnikom koszt zakupu produktów do kwoty 150 zł brutto.
  3. Uczestnicy mają możliwość wykorzystania półproduktów takich jak: demi glace, sos jus, majonez, ketchup, wywar wieprzowy.
  4. Czas na przygotowanie potrawy wynosi 75 minut.
  5. Celem Etapu międzyszkolnego będzie wybór najlepiej przygotowanej potrawy z mięsa wieprzowego przez zespół reprezentujący Szkół.
  6. Koszty zakupu produktów spożywczych związanych z udziałem Uczestników w Etapie szkolnym ponosi organizator.
  • VII Nagrody
  1. Nagrodą dla zwycięzców Etapu szkolnego będzie:
  2. I miejsce – skórzana torba na noże Misse En Place;
  3. II miejsce – nóż szefa kuchni;
  4. III miejsce – zestaw do dekoracji.
  5. Nagrodą dla zwycięzców Etapu międzyszkolnego będzie:
  6. ……………………………. – nagroda dla Szkoły
  7. ……………………………. – nagroda dla Uczestników reprezentujących zwycięską Szkołę.
  • VIII Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszym Konkursie jest Organizator.
  2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: hello@labelsupport.pl lub pisemnie na adres: ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa.
  3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, miejscowość zamieszkania, adres email, data urodzenia Uczestnika. W przypadku Laureatów oprócz danych powyżej przetwarzane będą dane niezbędne do wydania nagrody czyli: adres zamieszkania.
  4. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu:
  • w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora;
  • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
  1. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane: dostawcom usług i systemów informatycznych oraz firmie kurierskiej (w przypadku Laureata w celu wysyłki Nagrody).
  2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz okres, w którym jesteś uprawiony do złożenia reklamacji. W przypadku Laureatów dane osobowe będą przechowywane przed okresy wymagane przez prawo podatkowe. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich

  sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie – bez podania danych osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

   

  • IX  Reklamacje
  1. Reklamacja Uczestnika dotycząca przebiegu Konkursu, powinna zostać przesłana na adres siedziby Organizatora w formie pisemnej i zawierać: dane Uczestnika, zarzuty i ich uzasadnienie, proponowany sposób rozstrzygnięcia oraz podpis Uczestnika.
  2. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest otrzymana Nagroda, Uczestnik powinien dostarczyć ją w oryginalnym opakowaniu na adres siedziby Organizatora.
  3. Organizator obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub wiadomości e – mail, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
  • X Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu.
  2.  Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany powyżej.
  3.  Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

   

  Załączniki do Regulaminu:

  1. Oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo w Konkursie, zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku oraz o akceptacji Regulaminu.