• „Tytoń – od leku po truciznę”

  15 marca 2019

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie filmu pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę” na temat profilaktyki palenia tytoniu.  Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu i inhalowania e-papierosów,  który będzie promował zdrowy styl życia wolny od palenia tytoniu.

  Partnerem konkursu na etapie powiatowym są: Urząd Miejski w Koninie oraz Starostwo  Powiatowe w Koninie.

  Termin składania prac upływa 12.04.2019 r. u Ewy Wilczewskiej lub Justyny Arent.

  Prosimy zapoznać się z regulaminem.

  REGULAMIN

  konkursu na film pod hasłem

  „Tytoń – od leku po truciznę”

  1. Postanowienia ogólne
  2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie filmu pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę” na temat profilaktyki palenia tytoniu.
  3. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
  4. Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami
   sanitarno – epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego.
  5. Partnerami konkursu są Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii.
  6. Partnerami konkursu są Urząd Miejski w Koninie i Starostwo Powiatowe w Koninie.
  7. Cel konkursu
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu
   i inhalowania e-papierosów,
  • promowanie zasady zdrowego stylu życia – wolnego od palenia tytoniu
   i używania e-papierosów,
  • kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.
  • Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie
  1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.
  2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty
   nienaruszające praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych
   i majątkowych osób trzecich), nigdzie poprzednio niepublikowane, niezgłoszone do innych konkursów, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. Film zgłoszony w ramach konkursu nie może zawierać lokowania produktów,

  leków, nazw i logo producentów.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia filmu naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu.
  2. Pracę konkursową może wykonać jedna osoba, bądź zespół liczący maksymalnie
   2 osoby.
   Do realizacji pracy konkursowej ekipa filmowa może zaangażować aktorów, którzy będą członkami danej ekipy filmowej jednak nie będą im przyznawane nagrody.
  3. Konkurs składa się z 2 etapów: szkolnego i wojewódzkiego.
  4. Ramy czasowe
  5. Etap szkolny  – 14.02.2019r. – 12.04.2019 r.
  6. Nadesłanie prac do dnia 04.2019r. na adres: Powiatowa Stacja

         Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, ul. Staszica 16, 62-500 Konin. 

  1. Nadesłanie prac do WSSE   – 26.04.2019 r.
  2. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej – 14.05.2019 r.
  3. Finał Wojewódzki konkursu -30.05.2019 r.
  4. Zasady przeprowadzenia konkursu
   1. Zadania dla uczestników konkursu:

  Zadaniem konkursowym jest przygotowanie filmu na temat profilaktyki palenia         tytoniu, uwzględniającego:

  • aspekt historyczny palenia tytoniu, jego odkrycie przez Indian, przywiezienie do Europy przez Kolumba, rozpowszechnienie, „zastosowanie lecznicze”, udowodnioną szkodliwość palenia tytoniu, wprowadzenie do użytku e-papierosów,
  • aspekt zdrowotny, społeczny i ekonomiczny palenia tytoniu i inhalowania

  e-papierosów,

  • „przesłanie” na przyszłość dla osób palących i niepalących,
  • do konkursu mogą być zgłoszone filmy w formie: dokumentalnej, animowanej, fabularyzowanej, wywiadu bądź w każdej innej przy zachowaniu charakteru edukacyjnego,
  • każdy film powinien zawierać czołówkę oraz napisy końcowe (tytuł, imię
   i nazwisko wykonawcy),
  • czas projekcji filmu nie powinien przekraczać 4 minut,
  • film należy dostarczyć na płycie DVD, CD lub pendrive oznaczonym logo pracy,
   w formacie avi, mov, mpg lub mp4, WMV,
  • nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.
  1. Osoby/zespoły organizacyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie poszczególnych etapów
  • etap szkolny – szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego, nauczyciele, pielęgniarki środowiska szkolnego, przedstawiciele samorządu uczniowskiego i inni,
  • etap wojewódzki – przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu,  Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolskiego Centrum Onkologii i inni.
  1. Liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu
  • z etapu szkolnego do etapu wojewódzkiego przechodzą laureaci I, II i III miejsca
   z poszczególnych szkół.
  1. Sposób przesyłania prac
  • z etapu szkolnego szkoły przesyłają lub składają do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej 3 prace wraz z „Kartą zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu” (Załącznik nr 1 do regulaminu), „Zgodą rodzica na udział dziecka w konkursie” (Załącznik nr 2 do regulaminu) lub „Oświadczeniem pełnoletniego uczestnika konkursu” (Załącznik nr 3 do regulaminu) w terminie do dnia 19.04.2019r.
  • powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne zbierają wszystkie nadesłane prace
   i przekazują je wraz z „Informacją z realizacji zadania” (informacja zbiorcza z kart) do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, Os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań do dnia 26.04.2019r.
  1. Sposób opisania prac konkursowych
  • na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić godło,
  • do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem,
   w której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, adres szkoły, numer telefonu szkoły oraz załącznik – zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie lub oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.
  1. Zasady oceny
  • zgodność z regulaminem,
  • poprawność merytoryczna,
  • czytelność przekazu,
  • twórcze podejście do zagadnienia,
  • pomysłowość w sposobie interpretacji tematu, zastosowanie muzyki, kostiumów, scenografii, itp.,
  1. Zasady nagradzania:
  • komisja konkursowa na etapie wojewódzkim przyznaje I, II, III miejsce
   oraz 3 wyróżnienia.
  1. Nagrody:
  • ze środków finansowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
   w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu zakupione zostaną nagrody rzeczowe dla laureatów etapu  wojewódzkiego,
  • organizator konkursu – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
   w Poznaniu nie zapewnia nagród dla laureatów etapów szkolnych,
  • ekipa filmowa oraz aktorzy nie będą dochodzić od organizatorów wynagrodzenia
   za rozpowszechnianie filmu na stronach internetowych oraz w przypadku innego publicznego udostępniania filmu.
  1. Postanowienia końcowe
  2. Przekazanie filmu jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu przez autorów.
  3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
  5. Organizator konkursu:
  • zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego podziału nagród,
  • nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie,
  • nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników konkursu,
  • nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera prac zgłaszanych na konkurs,
  • nie zwraca nadesłanych prac konkursowych,
  • zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.
  1. Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej
   wsse-poznan.pl.
  2. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej wsse-poznan.pl  do dnia 04.06.2019 roku, po przeprowadzeniu Finału Wojewódzkiego Konkursu.
  3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych na potrzeby konkursu,
   w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  – załącznik nr 2 – Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat
  na udział  w konkursie,

  – załącznik nr 3 – Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.